Vänsterpartiet i Helsingborg

Fler i arbete
Helsingborg har i jämförelse med andra jämnstora kommuner en liten del anställda i offentlig sektor. Resultatet av detta syns särskilt inom skolan där vi har färre lärare per elev i grundskolan och större barngrupper i förskolan än övriga riket. Vänsterpartiet vill öka lärartätheten i grundskolan och minska barngrupperna i förskolan i Helsingborg. Då behövs fler lärare, förskollärare, barnskötare, specialpedagoger och en förstärkning av elevvården.

Det behövs också anställas mer vårdpersonal, särskilt de som är flerspråkiga. Fler jobb i offentlig sektor både minskar arbetslösheten och höjer kvalitén i skolan och vården.

Rätt på jobbet
Helsingborg behöver framöver ta sitt arbetsgivaransvar på större allvar. Rätten till en heltidsanställning skall vara utgångspunkten för arbetstagarna i Helsingborg stad. Deltidsanställning är vanligast bland kvinnor som gör att de har svårt att klara sin försörjning. En deltidsanställning gör kvinnorna beroende av en mans inkomst. Som en stor kvinnlig arbetsgivare skall därför heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet i Helsingborg, så att framförallt fler kvinnor klarar av att leva på sin lön. Vänsterpartiet vill fortsätta den arbetstidförkortningen som inletts för undersköterskor och vårdbiträden, målet är sextimmars arbetsdag för samtliga anställda i Helsingborg stad.

Feminism
Det finns stora problem med hot och våld mot kvinnor i Helsingborg. Vänsterpartiet har medverkat till särskilda satsningar på kvinnofrid nämligen, ökat stödet till kvinnojouren, skapat fler skyddsboende och att Helsingborg stad bokar porrfria hotell. Men, det behövs ytterligare insatser så att varje kvinna som behöver det skall få rätt till skyddat boende. Det skall också finnas handlingsplaner mot kvinnovåldet. Kunskaperna om sexualiserat våld mot kvinnor skall förbättras hos stadens politiker, skolpersonal och elever. Feministiskt självförsvar skall införas i gymnasieskolan.

Lönediskrimineringen av kvinnor måste bekämpas genom att lönegapet mellan kvinnor och män skall minska i varje lönerörelse.

Barnfattigdomen och skolan
Helsingborg har ett stort antal barn som lever i fattiga familjer, detta måste minska, det bästa sättet att göra detta är att minska arbetslösheten. Då behöver som sagt fler anställas i Helsingborg stad, som skattefinansierad verksamhet måste staden föregå med gott exempel. Det grundläggande synsättet i staden skall vara en fast anställning med en lön att leva på.

Därför är även rätten till heltidsanställning en viktig fråga för att minska barnfattigdomen.

Vänsterpartiet tycker att skolan skall vara avgiftsfri, vi vill därför avskaffa skolmåltidsavgifterna på gymnasiet. Vi vill införa pedagogiska måltider på grundskolan. Elevdemokratin skall förstärkas så att varje grund- och gymnasieskola har ett elevråd. Det skall skapas en fond för att stimulera skolutveckling, lärande och pedagogik i den kommunala skolan.