Sverigedemokraterna i Helsingborg

Vård och omsorg efter eget val:
Att åldras är en naturlig del av livet. Sverigedemokraterna tror på småskalighet och möjligheterna att bo kvar i sin närmiljö som viktiga faktorer till en trygg ålderdom. Med fördel vill vi bygga och anpassa bostadsområden och t ex daglig service för människor som är i åldern 55+. Många äldre har t ex inte tillgänglighet till bil och kan även vara begränsade i sin fysiska funktionsförmåga varför närhet och trygghet måste vara ledorden.

Inom vården vill vi satsa på kunskap och kompetens hos all personal. Om en högre kvalitet i vården ska möjliggöras måste även bättre löneutveckling möjliggöras för personalen. Det krävs en tydlig satsning på innehållet i äldreomsorgen för att komma tillrätta med bristerna i kvalitet, orimliga arbetsförhållandena och skapandet av en stabil ekonomi.

Alla ska känna trygghet:
Det ska vara en självklarhet att du skall kunna känna dig trygg och säker i Helsingborg. Så är det tyvärr inte idag. Rädslan för att drabbas av våld och brott tillhör vardagen för många helsingborgare idag. Det hårdnade samhällsklimatet är en konsekvens av det mångkulturella samhället och ambivalensen som råder i hur problem skall lösas. Vi i Sverigedemokraterna vågar och vill ta tag i problemen. Rättssamhällets primära uppgift är att skydda medborgarna från brott och brottslingar. Ingen skall behöva oroa sig för att utsättas för brott eller kränkningar. Genom satsningar på fler närpoliser och effektiva åtgärder mot brottslingar samt tydliga reaktioner mot förstagångsförbrytare tror vi oss kunna vända den negativa trenden. Förebyggande insatser i skolorna i syfte att minska våld, narkotikaanvändning och mobbning för ungdomar på glid är en viktig del i att minska otryggheten, brottsligheten och de samhällskostnader detta innebär. Samarbetet med föreningsliv och myndigheter måste också utvecklas när det gäller förebyggande åtgärder. Poliser ska alltid finnas tillgängliga på de tider brott begås. Även om flertalet polis- och tullfrågor beslutas nationellt, är det inte minst viktigt av att framhålla vikten av trygghet också lokalt. I Helsingborg måste polis och tull få ökade resurser i en strävan att skapa ett tryggt Helsingborg. Att anlita privata vaktbolag är ett komplement till detta men aldrig en långsiktig lösning.

Lära för livet och införande av jourskolor:
Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra ett kulturarv från gångna generationer till nya. Som väsentliga delar i vårt svenska kulturarv ingår t ex historia, traditioner, språk och religion. Förståelse och acceptans för dessa delar av vårt kulturarv är bland det viktigaste skolan har att förmedla. Att alla besitter goda grundläggande kunskaper i det svenska språket är en garanti för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Att bilda sig och se skolan som en framtida investering, möjligheten att använda skolgången som en social språngbräda i livet. Som elev skall du känna glädje och trygghet när du går till skolan. Mobbning och våld i skolan skall med kraft motverkas. Skolan skall alltid ställa sig på den drabbades sida. Bråkstakar skall flyttas, inte offren. Genom införandet av jourskolor, dit elever som bråkar eller mobbar flyttas, vill vi ta tag i och lösa problemen med stökiga elever.