Kristdemokraterna i Helsingborg

Ja, ett Helsingborg där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter!

Mer tid med barnen
Föräldrarna är viktiga för sina barn och trygga familjer är en styrka för samhället. Barn och familjer är olika. En stressad vardag för att klara familj och arbete måste därför mötas med valfrihet och mångfald.

 • ”Eget val” och mångfald av olika barnomsorgsformer ska finnas
 • Kommunalt vårdnadsbidrag till de föräldrar som själva ordnar sin barnomsorg
 • Rimligt lång ”arbetsdag” för barnen genom en närvarostyrd avgift
 • Fler familjecentraler och öppna förskolor som samlad resurs och stöd till föräldrar

En värdig omsorg
Många människor känner idag en oro inför det egna åldrandet och kvaliteten inom vård och omsorg. Vi vill slå vakt om en trygg, medmänsklig och gemensamt finansierad omsorg. Bemötandet inom äldreomsorgen måste förbättras och fler ska vara nöjda med äldreomsorgens insatser. Därför vill Kristdemokraterna i Helsingborg att:

 • Värdighetsgaranti ska finnas med tydliga garantier avseende personal, läkare och rätt att få uppleva andra miljöer
 • ”Eget val” inom äldreomsorgen med rätt att välja vem som skall utföra hemtjänsten
 • Tillgång till en mångfald av olika boendeformer, till exempel gemenskapsboende

Kunskap och tydliga värderingar i skolan
Helsingborg behöver en ny skolpolitik där kunskap, värderingar och normer förmedlas. De senaste åren har präglats av en obegriplig flyttkarusell där elever bollats mellan enheterna. En stor grupp elever kommer allt mer efter på grund av otrygghet bristande arbetsro och ett orealistiskt arbetssätt. Därför vill Kristdemokraterna i Helsingborg att:

 • Förbättrad arbetsro är en förutsättning för en bra skola
 • Upprätta ansvarskontrakt mellan elev, föräldrar och lärare för att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning
 • Ingen skola i Helsingborgs stad skall ha mer än 500 elever
 • Extra satsningar och ett tydligt ledarskap på stadens socialt utsatta skolor

Helsingborg för en hållbar utveckling
Utsläpp av ämnen som skadar luft, mark, vatten och oss människor måste minska. De klimatförändringar som hotar vår och kommande generationers livsbetingelser måste kraftfullt motverkas. Därför vill Kristdemokraterna i Helsingborg att:

 • Ställ tydliga miljökrav i offentlig upphandling och driv på för att öka andelen ekologiska livsmedel
 • Gynna miljöbilar ekonomiskt och genom ökad framkomlighet i stadens centrala delar
 • Pröva ständigt att den kommunala verksamheten drivs långsiktigt hållbart, med största möjliga service till lägsta möjliga kostnad
 • Ge hemlösa en ”tak-över-huvudet-garanti” med särskild satsning på hemlösa kvinnor