Folkpartiet i Höganäs

Vi prioriterar: Skola/barnomsorg – Äldreomsorg – Infrastruktur.

Mycket är angeläget och mycket kan beskrivas i dessa tre storheter men inledningsvis måste framhållas att politiker och tjänstemän måste ha en hög beredskap och ekonomisk möjlighet att snabbt agera när förhållanden inträffar där individer drabbas och rent av far illa. Detta kräver politiker som är väl insatta, pålästa och informerade med kraft att agera, vilket i sig egentligen är en egen fråga, samt engagerad och målmedveten personal vilket i sin tur förutsätter goda arbetsvillkor med öppna attityder och gott samspel.

Skola och barnomsorg
Barngruppernas storlek och personaltätheten, inte minst för de allra yngsta barnen, har hög prioritet.

Vi vill närmare titta på möjligheten att införa ytterligare parameter när personalbemanningen sätts i respektive enhet nämligen barnens vistelsetider (således inte bara antal inskrivna barn/enhet/personal) Det framkommer att barnens vistelsetider ökar. Båda föräldrarna jobbar längre dagar, inte minst med nu eventuell tillkommande lagstiftning, heltid åt alla, på detta område. Detta innebär ökat behov av personalinsatser och alltså större resurser.

IUP:en, (individuella utvecklingsplanen) har utvecklats och är genomförd, -i nära framtid digitalt, dvs kommunikationen lärare – vårdnadshavare – elev sker elektroniskt. IUP är ett gott hjälpmedel men måste nogsamt hållas under uppsikt och penetreras så att eleven inte försvinner i själva hanteringen och att man tappar kontrollen, anonymitet, över de insatser som krävs och behövs.

Skolenheterna skall stimuleras till ökad självständighet. Frihet att själv välja in bemanning av olika faciliteter, vaktmästartjänster, måltider, etc skall uppmuntras. Frihet att tillskapa ”egna” profiler i syfte att öka nytänkande och vidareutvecklad pedagogik. Vi stimulerar detta med riktade lönepotter.

Fristående skolor. Kommunen har ett flertal fristående förskolor. Detta är bra. Vi stödjer peronalidéer att även utveckla fristående F-9 skola.

Gymnasieskolan skall ses över vad gäller olika program. Stora förändringar kommer att ske. Vi vill omgående införa fritt val av gymnasium.

Äldreomsorg
Folkpartiet har ett stort engagemang i omsorgen för de äldre. Omsorgen kräver ökad och större flexibilitet att anpassas till individen. Åldrandet och dess behov är ju synnerligen individuellt och sker ju inte kollektivt. Det är därför viktigt med stort inslag av individuella lösningar. Vi vill framhålla några hjärtefrågor.

Trygghetsboendet. Ökad möjlighet till eget boende i anpassad miljö med tillgång till gemensamhetslokaler och stödpersonal vilket innebär bl.a. att den sociala isoleringen bryts – en allt ökad borttappad företeelse.

Anhörigstödet  - hjälp till anhöriga att hjälpa. Vi vill speciellt framhålla avlastning med korttidsboende, ledsagarhjälp mm. Vi kan också överväga viss ersättning till anhörigstödjare.

Eget självval där man själv väljer den funktion man bäst känner behov av, dvs den av hemtjänsten för individen avsatta veckotiden behöver nödvändigtvis inte enbart gälla ex städning. En ledsagad promenad, en pratstund eller en kopp kaffe på Konsum kan vara väl så aktuell. Individen avgör!

Infrastrukturen - bostäder och kommunikation.
Kommunen har en mycket positiv befolkningsutveckling. Vissa områden är på väg att överhettas i mening att kommunens service kommer på efterkälken. Det är därför viktigt att noga följa och styra i meningen att överhettade områden ej tillskapas och att en ”planerad” utveckling sker i alla delar av kommunen. Inte minst gäller detta tätorten Höganäs stad. Efterfrågan är fortsatt stor på boende centralt. Äldre människor önskar sig närhet till service. Långa köer visar detta. Därför måste centralorten förtätas och outnyttjad mark tas i anspråk. Möjligheten för sällanköpshandeln, som för en tynande tillvaro, ökar. Detta är positivt.

Kommunens bostadsbolag skall ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Medel frigörs därmed till vidare nybyggnation. Kommunalt ägda bostäder är inget självändamål.

Allmänna kommunikationer med Helsingborg är bra men motsvarande måste utvecklas österut.

111:ans slutliga förläggning måste återigen aktualiseras. Strax norr om Höganäs utvecklas ett Outlet –område med bl.a. Höganäs keramik/BodaOrrefors/Stenström m.fl. Tillfarten sker på lokalgator! under synnerligen primitiva förhållanden. Detta måste åtgärdas.