Moderaterna i Höganäs

Moderaterna i Höganäs  vill att medborgarna skall stå i centrum och få välja själva. Därför måste det finnas alternativ. Kommunala och enskilda alternativ skall komplettera varandra , men även konkurrera. Därmed tvingas verksamheterna att utvecklas på sätt som ger ett större utbud och bättre kvalitet.

Vi menar att skolan har en central betydelse. Vi vill ha en skola med nolltolerans mot droger, mobbning och våld. Vi kommer att fortsätta bygga ut nya förskolor och familjedaghem i både kommunal och enskild regi så att de tillgängliga platserna motsvarar behovet.

Vi vill fortsätta utvecklingen till valfrihet och önskar att alla skall kunna välja grundskola för sina barn oavsett var i kommunen man bor. Likaså vill vi ha ett helt fritt val till gymnasieskolor, såväl enskilda som kommunala. Fler friskolor välkomnas och vi kommer att undersöka möjligheterna att få driva en F-9 skola på entreprenad. Gärna i personalens egen regi.

Vi vill ge utökade befogenheter och ansvar till de enskilda enheterna, där vi vill att ledning, lärare och föräldrar i samråd skall få driva skolorna utifrån uppställda mål. Vi vill införa betyg redan tidigare än i årskurs 8.
Höganäs äldreomsorg är väl utbyggd och vi kan med stolthet säga att vi har en äldreomsorg utan köer. Ytterligare ett vårdboende kommer inom kort att byggas i centralorten och planerna för nästa håller på att ta form. Vi kommer att pröva att driva dessa nya boenden i alternativ form för att öka, bredd, kvalitet och valmöjligheter. Vi önskar ett system med ”vårdpeng” för att ge de äldre största möjliga frihet. Den som önskar bo kvar i egna hemmet skall få stöd och dessutom få välja vem som skall utföra tjänsterna – kommunen eller annan. För att skapa ytterligare alternativ kommer vi att stödja tillkomsten av ”Trygghetsboende” för personer som har behov av service men i mindre grad av vård.

Som enda politiska parti i kommunen vill vi genomföra en försiktig skattesänkning. Under den gångna mandatperioden har Höganäs ekonomi varit god. Det sammanlagda överskottet under perioden har uppgått till 100 miljoner kronor, som i huvudsak använts för att betala av på ”pensionsskulden”.  Även med dessa avbetalningar pekar prognoserna på ett fortsatt överskott – eller om man så vill – en fortsatt överbeskattning av medborgarna. Vi menar därför att det finns ett utrymme för att sänka kommunalskatten, utan att vi för den skull behöver ge avkall på verksamheternas behov av förstärkning.

Vi skall fortsätta bygga ut vår kommun på ett balanserat sätt. Expansion i Viken utöver den redan planerade är ej lämplig om samhällsservicen skall hålla jämna steg, men i centralorten finns flera intressanta projekt. I området vid Julivallen och Folkparken kan vi tänka oss såväl en ny park som ny bostadsbebyggelse. Området vid gamla ”Sjöcronahemmet” skall förnyas så att ”Höganäs Övre” får ett nytt ansikte. Planerna för bostäder vid Oden och Balder intill Sundstorget kommer snart att presenteras och diskuteras. Hamnområdet är både känsligt och värdefullt. Det bör utnyttjas bättre och formas till en miljö som är attraktiv för alla. Utformningen skall ske i samråd med båtfolk och närboende. – Kanske finns här plats för viss låghusbebyggelse och ett kulturhus med bibliotek, museum och samlingssalar.