Socialdemokraterna i Höganäs

För ökad valfrihet i boendet. En aktiv markplanering.
Höganäs växer så det knakar. Men avsaknaden av kommunal markpolitik innebär att byggbolag och fastighetsspekulanter styr byggnationen. De driver upp markpriserna och gör det i praktiken omöjligt för stora grupper, inte minst ungdomar att skaffa sig en bostad till rimlig kostnad.  Bostadssegregationen ökar.Rikemansreservaten blir fler och fler. Avsaknaden av tillräckliga markreserver har bl a lett till akut brist på hyreslägenheter. Minst femhundra personer står i kön för bostad hos vårt kommunala bostadsbolag AB Höganäshem.  Vi vill lösa problemet genom en aktivare användning av det kommunala planmonopolet. Kommunen skall förvärva mer mark och utnyttja sin förköpsrätt mera aktivt. Då kan vi också bestämma inte bara var det ska byggas utan också vilka upplåtelseformer (hyresrätt, bostadsrätt eller eget hem) som ska släppas fram. Vi är för mångfald och valfrihet i boendet. Ett utmärkt exempel på just detta är det just färdigställda kv. Eros, där marken ägs av AB Höganäshem och där det blivit både hyresätter, bostadsrätter och egna hem.

Fler förskoleplatser och mindre barngrupper.
Brandkårsutryckningar får göras och tilläggsanslag beviljas utöver budget p g a att köer uppstår inom barnomsorgen. Det gäller i nuläget i Viken, Jonstorp och Lerberget. I Jonstorp planeras nu tillfälliga lösningar i form av baracker och föräldrar hänvisas till den på kristen grund drivna förskolan ”Kyrktuppen”. Detta är motsatsen till valfrihet. Vi vill lösa problemet genom att helt enkelt bygga fler förskolor i kommunal regi och minska de på sina håll alltför stora barngrupperna vilka innebär en kvalitetsförsämring. Våra förslag är fullt ut finansierade.

Mer personal i äldreomsorgen.
I rapporterna från enhetscheferna vid de olika vårdboendena inför årsredovisningen för 2005 års verksamhet rapporterade samtliga om ökad vårdtyngd och större press på personalen. Flera påtalade att personal slutat p g a den ökade arbetsbelastningen. Sjukskrivningstalet inom äldreomsorgen är också förhållandevis högt. På ett vårdboende meddelades att situationen var så akut att man inte hann med att byta blöjor på de gamla och inte heller att ge dem mat i tid.  Vi vill lösa problemet genom att öka personaltätheten i vården och öka möjligheten till fasta jobb bla genom att utbildade undersköterskor med två års vikariat de senaste fyra åren ska få fasta jobb (Idag gäller tre års vikariat som kvalifikationsgräns). Våra förslag är fullt ut finansierade.