Centerpartiet i Höganäs

Livskvalitet på äldre dagar
Det är situationen inom äldreomsorgen just nu som behöver förstärkas. Många äldre inklusive anhöriga vet precis vad de vill ha, ett boende som innebär trygghet, där de som har behov av vård kan få det, där de som har behov av gemenskap slipper ensamheten. Därför vill vi arbeta för att våra äldre i kommunen ska kunna välja mellan att bli vårdad i hemmet eller bli delaktig i ett äldreboende med all den omsorg som ges där. Individuella behov av god och säker vård med hög kvalitet ska i möjligaste mån tillgodoses. Därför vill vi öka både vårdtagarens och de närståendes delaktighet i och möjlighet att påverka den egna omvårdnaden.

Vi är beredda att öka antalet äldreomsorgsplatser om behov föreligger enligt ovan.

Vi vill också pröva möjligheterna till fler seniorboenden på olika ställen i kommunen.

Ungdomar
Ungdomar som vill flytta hemifrån men vill bo kvar i kommunen måste få möjlighet att skaffa egen bostad. Därför måste bostäder skapas för ungdomar och ensamstående. Vårt bostadsbolag HöganäsHem AB är en viktig resurs för detta ändamål.

Miljö och Energi
Den yttre miljön i vår kommun är väl värd att vårda. De vill vi göra genom att bevara

unika naturområden, genom att skydda våra vattentillgångar och förhindra stora utsläpp av föroreningar i luft och vatten. Därför vill vi bygga ut fjärrvärmen  även utanför centralorten med lokala nät som baseras på förnyelsebar energi och producerad i vår kommun.

En annan åtgärd för att förbättra miljön och samtidigt främja friluftsliv och hälsa är att bygga ut gång- och cykelvägar samt skapa förutsättningar för anläggande av ridvägar.

Kommunikationer
På vår Kullahalvö finns många mindre orter och små byar som ska kunna fortleva och bebos av aktiva människor. Vi vill genom goda kommunikationsmöjligheter skapa sådana förutsättningar som behövs för en levande landsbygd.

Den viktigaste åtgärden är att fortsättningen av väg 111 från Viken via Väsby till Nyhamnsläge kommer med i vägverkets investeringsprogram och utföres inom en femårsperiod. Här måste kommunen arbeta aktivt med Vägverket och Region Skåne för att få till stånd denna trafiklösning. Ett delprojekt är att bygga ny väg till och från Tjörrödsindustri- och verksamhetsområde. Här är en stor affärsverksamhet med företag som Höganäs Keramik, Iittala AB, Mölle Fiskrökeri m fl och därmed stor turisttillströmning.