Miljöpartiet i Höganäs

Miljöpartiet i Höganäs vill ha en lokal hållbar utveckling såväl socialt, ekonomiskt som i miljöhänseende.

Kommunen ska bli en ”ekobygd”, tillika en turism-, keramik- och  företagsbygd, uppskattad som natur- och jordbruksbygd, och som bostadsort för allt fler.

Mp verkar för ett naturreservat runt Görslövsån, med restaurering av ”maderna”, ett återställt djur- och växtliv och stoppat läckage av närämnen till Skälderviken. Detta bidrar starkt till ett friskare hav, med gott om fisk och utan algproblem.

Vi yrkar på en stor del ekologisk mat i skola, vård och omsorg. Det är viktigt för barnens sunda uppväxt och för de gamlas hälsa och vitalitet, vilket sparar  kom-munen pengar. Om maten även är ”närodlad” så stärks det lokala jordbruket.

Ekobyar  ska byggas i några lämpliga lägen, som inspiration och information för andra, både vid ny- och ombyggnad, vad gäller material, tekniska system mm.

Vi vill ha en ”naturskola” i kommunen, där barn och vuxna kan studera naturen  och ekologiska förhållanden och t  ex se hur ekologiska lösningar av olika slag skonar naturen och bygger hälsan. ”Skolan” blir även en tillgång för turismen.

Kommunen ska använda miljöbränslen och minska bruket av kemiska bekämp-ningsmedel. Utbyggd fjärrvärme och nya värmecentraler ska ge minskad olje- och gasanvändning. Höganäsbolaget ska fås att minska energikonsumtion samt alla  slags föroreningar till omgivningen.

Kommunen ska sporra till utveckling och bruk av ny miljöteknik, både i egna verksamheter och i ny företagsamhet. Revidering av vindkraftpolicyn behövs för att minska långsiktigt oacceptabla effekter av fossilbränsle- och kärnkraftdrift.

Kommunen ska snarast skaffa ett miljöledningssystem, med miljömål för alla förvaltningar och årlig miljörevision dessa. Man måste även minska risker och sårbarhet i samhället, vid oväntade händelser och förändringar.

Socialt hållbar utveckling kräver tidigt, konstruktivt och starkt stöd till dem som visar  sig ha problem  – barn och unga, arbetsföra och pensionerade,  ”infödda” och ”nya svenskar”. Detta åligger kommunen genom skola/ barnomsorg och i vård och omsorg, men även i bättre samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassa  samt polis och inte minst i dialog och samverkan med ”det civila samhället”. Med en stark anda av samverkan mellan offentliga organ och allmänheten, så kan Höganäs ta emot fler ”nya svenskar” och utveckla en bra integrationsprocess, till gagn för alla, näringsliv såväl som arbetsmarknad.

Ekonomisk hållbarhet uppstår då kommunen får växa kontrollerat, med ett starkt näringsliv tack vare impulser och kunskaper från många håll. Miljö- och naturvärdena ger attraktivitet till bygden och ska styra planeringen. Vägar och kollektivtrafik ska ge bättre möjlighet att bo här men pendla till jobb eller utbildning, såväl mot norr och öster som mot söder. Pågatågstation i Utvälinge och en framtida spårtrafik till Helsingborg samt ny väg 111 ”hela vägen” öster om Höganäs är efterlängtade mål som miljöpartiet strävar mot.