Kristdemokraterna i Hörby

Valfrihet ger föräldrar mer tid med barnen:
Föräldrar måste få mer tid med sina barn. Vi vill därför införa 300 barndagar värda 60 000 kronor att ta ut efter föräldraledigheten. Kommuner skall ha rätt att efter föräldrars önskemål ge kommunalt vårdnadsbidrag till dem som själva tar hand om sina barn.

För att ge föräldrar mer tid med sina barn vill vi införa enskilda familjedaghem eller ”föräldradaghem” med rätt för föräldrar att anställas som dagbarnvårdare även för sina egna barn. Vi vill införa skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Det kan ge föräldrar med tidsbrist mer tid för barnen och göra svarta jobb vita.

Färdighet i skolan genom tydliga krav och ansvar:
Skolan ska förmedla kunskap, värderingar och normer för en trygg skolmiljö och goda skolresultat. En färdighetsgaranti kan förtydliga skolans ansvar att ge elever det stöd som krävs för att alla skall lära sig läsa, skriva och räkna. Skolan skall motverka mobbning.

En värdig omsorg med trygghet och gemenskap:
Du har som äldre rätt till trygghet, gemenskap och ett värdigt bemötande. Vi vill därför införa ett trygghetskontrakt. Det skall innehålla en värdighetsgaranti som ser till att det finns tillräckligt med personal och tillgång till läkare. Hembesök skall erbjudas alla över 80 år. Du skall ha rätt till det boende Du behöver. Därför vill vi införa en boendegaranti med garanterad plats på anpassat boende. För den som är ensam eller inte orkar bo kvar hemma vill vi skapa gemenskapsboende med tillgång till service, social samvaro och personal som kan ge vård vid behov.

En kommun med trygghet:
Välfärd och utveckling kan bara ske i ett tryggt samhälle. Därför vill vi öka kommunens inflytande över närpolisen. Kommunens fysiska planering ska skapa miljöer som ökar tryggheten och avskräcker från brott. Säkra gång-och cykelbanor och en utbyggd kollektivtrafik är nödvändigt för såväl människors som ”naturens” hälsa.