Miljöpartiet i Hörby

Högre personaltäthet i skola och barnomsorg
Under nittiotalet skars det ner oerhört mycket inom hela den offentliga sektorn, inte minst inom skola och barnomsorg. Idag ser vi resultatet: alldeles för stora barngrupper per vuxen, vilket i sin tur leder till att barnen inte kan få sina behov tillgodosedda i form av trygghet, bekräftelse och individuellt anpassad utveckling och inlärning. Hörby kommun måste ta sitt ansvar så att våra barn slutar fara illa.

Mindre enheter
Kommunen har under många år ”effektiviserat” sin verksamhet på flera områden bl.a. genom en satsning på stordrift av maten inom skola, barnomsorg och äldrevård. Detta har dock inte varit en betydande ekonomisk vinst för kommunen. Vi vill att Hörby kommun ska försöka ha mindre tillagningsenheter istället. Varje enhet ska ha eget budgetansvar. På så sätt ska personalen kunna bli mer delaktig i verksamheten på just sin arbetsplats. Vi vill dessutom göra det möjligt för olika verksamheter i kommunen att handla livsmedel lokalt och helst ekologiskt odlat. Det finns många exempel på att det är ekonomiskt lönsamt att ha mindre enheter och att det kostar mindre med mat som är lagad på plats, med riktigt bra råvaror istället för halvfabrikat.

Energiplan och lokal produktion
Priset på oljebaserade drivmedel ökar kraftigt och vår analys är att priset kommer att fortsätta stiga då vi nu, enligt många, nått toppen på kurvan för utvinning av råolja i världen. Det är hög tid att satsa på förnyelsebara bränslen såväl för de kommunala transporterna som för energiförsörjningen i kommunens fastigheter. Det är viktigt att fortsätta uppmuntra kommuninvånare med enskilda fastigheter att satsa på förnyelsebara energilösningar. Små vindkraftverk som är andelsägda av de närboende kan också ge bidrag till den lokala energiförsörjningen.

En mycket stor del av vår dagliga energiförbrukning sker genom den mat vi äter och även där kan det vara dags att uppmuntra lokala initiativ för såväl livsmedelsproduktion som förädling, så att vi har en trygg livsmedelsförsörjning om/när oljepriserna försvårar import av livsmedel. Vi har inom kommunens gränser goda förutsättningar att försörja Hörbyborna med en hel del av dagligvarorna, men det kräver en stor förändring i konsumtionsmönstret för att lokala entreprenörer skall våga ändra inriktning och satsa på lokal produktion för lokal konsumtion.

Vi anser att Hörby kommun skall vara en föregångare, genom att kräva att de livsmedel som upphandlas skall ha producerats i närområdet. På det viset använder vi våra skattemedel klokt, får en stadig avsättning för lokala produkter och med det följer den levande landsbygd vi alla vill ha.

Barnen är inte bara vår framtid. Vi måste se till att barnen har en framtid!