Socialdemokraterna i Hörby

Arbete/sysselsättning
En arbetsmarknad för full sysselsättning och tillväxt. I en tid med snabb strukturomvandling inom näringslivet, ökar efterfrågan på yrkeskunnig arbetskraft. Ett utökat samarbete mellan företag, arbetsförmedling och kommun. Särskilda insatser till arbetssökande som behöver ett särskilt stöd att komma in på arbetsmarknaden.

Vi vill:

 • Skapa fler arbetsplatser för att ungdomar och vuxna ska få tillgång till arbete, på en jämställd arbetsmarknad med ökad etnisk mångfald.
 • Skapa fler aktiva insatser mot arbetslösheten.
 • Göra det lättare för nya företag att etablera sig. Befintliga företag att utvecklas och expandera.   
 • Att företags- och entreprenadfrågor löses på ett tillfredsställande sätt,
 • Ge företag stöd för kompetensutveckling  av sin personal.
 • Utveckla samarbete mellan kommun, företag som också gynnar de anställdas framtid.
 • Bygga ut kollektivtrafiken så att man kan resa från bostad till arbete, utbildning och service.
 • Att kommunens arbetsplatser ska vara utvecklande, attraktiva mönsterarbetsplatser.

Vård/Omsorg
Kommunens invånare har rätt till:

 • En god, tillgänglig, vård, sjukvård med service och kvalité.
 • Att det finns service/-senior –och äldreboende i tillräcklig omfattning med tillgång till gemenskapslokaler i en trygg och god miljö.
 • Närsjukvård som ska kunna erbjuda ett brett utbud av hälso –och sjukvårdsinsatser.
 • Att hemsjukvården utvecklas efter patientens önskemål.

Vi vill:

 • Att människor och vårdtagare ska känna omsorg och trygghet. 
 • Att personalresurserna är anpassade till vårdbehovet, satsa på kompetensutveckling för all personal inom äldreomsorgen.
 • Att tillgängligheten för funktionshindrade förbättras.

En god folkhälsa förutsätter bland annat:

 • Goda levnadsvillkor, med möjlighet till inflytande och delaktighet för alla.
 • Ett boende med tillgång till goda natur –och friluftsområden.
 • Att barn och ungdomar ska kunna växa upp med goda möjligheter till att skapa sig ett bra liv.

Skola/utbildning
Utbildning för alla att deltaga i det livslånga lärandet. Att barn och ungdomar får möjlighet att utveckla sin kreativitet, kunna sovra, kombinera och ta del av den kunskap som produceras.

Kunskap och kompetens är viktiga drivkrafter för samhällets välstånd och invånarnas trygghet.

Vi Vill:

 • Öka elevernas läskunskaper,  genom att det finns tillgång till intressanta böcker och tillgång till datorer för alla elever.
 • Att personaltätheten ska öka i skolan, samt kompetensutveckling av personalen.
 • Satsa på hälsofrämjande skolor utan mobbing, våld och droger.
 • Ge gymnasieskolans elever fördjupad information om arbetsmarknad, yrkesinriktade program och lärlingsutbildning.