Sverigedemokraterna i Höör

Vi tänker även fortsättningsvis verka för att Höörs kommun inte blir en ”mångkulturell” kommun. Rent konkret innebär detta att vi avser att motsätta oss alla eventuella planer på att kommunen tecknar avtal om flyktingmottagande. Höörs kommun har inget sådant avtal i dag men det är uppenbart att detta snabbt kan ändras. Erfarenheterna från andra kommuner i Skåne är i vissa avseenden synnerligen avskräckande

Trygghet och rättvisa åt de äldre. Vi ska fortsätta vakthållningen i dessa frågor för att ge rättvisa och värdiga förhållanden åt den generation som byggt upp landet. Detta är icke en fråga enbart om vård och omsorg, ty de äldre i samhället är inte i första hand ett ”vårdproblem” utan en grupp medborgare som alla andra och med samma rätt som alla andra att åtnjuta trygghet, valfrihet etc. Vi har ådragit oss mycket kritik ex. vis för vårt ”tjatande” om att återinföra kostnadsfria trygghetslarm, en fråga där vi står ensamma mot alla övriga partier inklusive SPI. Trygghet och rättvisa för de äldre innebär, enligt vårt synsätt, även att kommunen avhåller sig från att slå in på fel väg i den ovan nämnda punkten.

Hela Höörs kommun ska leva. Vi bor i en landsbygdskommun men även här märks en tydlig centraliseringstendens. Måhända är denna tendens inte lika tydlig som i storstadskommuner men kan likafullt ta sig drastiska uttryck. Den utomordentligt tragiska nedläggningen av Munkarps skola är ett exempel. Från SD:s sida kämpade vi i det längsta mot detta. Det gäller också att vara observant på utvecklingen när det gäller omgestaltningen av Höörs centrum så att detta projekt inte blir alltför omfattande, d.v.s. drar för mycket pengar och försvårar eller omöjliggör angelägna projekt på exempelvis trafiksäkerhets- eller kommunikationsområdet i andra delar av kommunen

SD är ett relativt litet parti i Höörs kommun, vi har tre mandat i kommunfullmäktige och en plats i kommunstyrelsen. Detta medför att vi i många fall befinner oss i en defensiv situation - vi får ofta verka för att förhindra att beslut går i fel riktning. Ibland lyckas det, men det förutsätter naturligtvis att andra partier är inne på samma linje som vi. Ibland lyckas det inte, exempelvis som i den ovan nämnda frågan om trygghetslarmen. Med ett ökat väljarstöd, som vi givetvis hoppas på, ökar våra möjligheter att få gehör för våra synpunkter och kommer att ”tvinga” de andra partierna att lyssna på oss. Ett ökat stöd skulle dessutom ge ytterligare några platser i nämnder och styrelser vilket ger betydligt större möjligheter att påverka beslut.