Miljöpartiet i Höör

Bakgrund
Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram ett antal miljömål och ett miljöhandlingsprogram för ett antal viktiga åtgärder i Skåne. Detta baseras på de 15 nationella miljökvalitetsmål som antagits av Sveriges Riksdag. Exempel på de övergripande utmaningarna i det fortsatta skånska miljöarbetet som länsstyrelsen fastställt är:

 • minska utsläpp av klimatgaser, miljögifter och övergödande ämnen till luft, mark och vatten från vägtrafiken.
 • Öka den biologiska mångfalden och bevara kulturmiljöer som idag hotas på grund av ett ohållbart nyttjande eller av strukturomvandlingar inom jordbruk, skogsbruk och fiske.
 • Minska miljögifter i samhället, till exempel i varor, avfall och slam.
 • Minska exploatering av mark och landskap, till exempel när man anlägger infrastruktur och bebyggelse.

Skapa förutsättning för ökad kollektivtrafik
Ett av Skånes delmål, begränsad klimatpåverkan, innehåller bla ett program för miljöanpassade transporter som syftar till att kollektivtrafikens andel av persontransporterna ökar och transporternas miljöbelastning minimeras. Enligt länsstyrelsen i Skåne ser det dock ”mörkt ut att på lång sikt nå målen. Åtgärder inom trafiksektorn tenderar att ätas upp av en ökad trafikvolym. Denna trend behöver brytas”. Även för flera andra delmål ser det dystert ut, mycket på grund av den ökande trafiken.

Miljöpartiet i Höör vill därför minska den privata biltrafiken i kommunen och därmed förbättra miljön. Som förebild för detta har Kuxatrafiken i Ockelbo kommun studerats. I Ockelbo har alla samhällsbetalda resor samplanerats och nolltaxa införts. På så sätt har man femdubblat resandet bland vuxna och dessutom minskat samhällskostnaderna.

Baserat på erfarenheterna från Kuxaprojektet i Ockelbo vill vi:

 • samplanera skolskjuts, färdtjänst och linjetrafik.
 • införa gratis kollektivtrafik på lämpliga linjer i Höör.
 • öka linjetätheten, antal turer och bytesmöjligheter.

Stimulering av gröna företag
Fram till bara för några år sedan har samhällets intresse för miljöns påverkan på människors hälsa fokuserat på att minska de direkta utsläppen till omgivningen från företagens tillverkning. Förbättring av en anläggning eller drift av en tillverkningsprocess, eller efterbehandling av förorenad mark eller vatten då en skada redan har inträffat, är vanliga lösningar (sk end of pipe solutions). Då miljöarbetet till stor del varit inriktat på produktionsprocesser har man många gånger försummat den påverkan som produkterna ger upphov till. Miljöfarliga produkter har fritt fått strömma ut från fabrikerna. Ofta medför produkterna under dess användning högre miljöbelastning totalt sett än vad tillverkningsprocessen ger upphov till.

Miljöpartiet i Höör vill därför stimulera företag som tillverkar miljövänliga produkter, med miljövänliga produktionsmetoder i miljövänliga lokaler. Stimulansen kan ske i form av:

 • Speciell hänsyn vid nyetablering.
 • Experthjälp i miljöfrågor
 • Utbildning, kurser och information för alla berörda i kommunen, för företagare och kommuninvånare.

Tätortsnära natur- och kulturområden
Flera av delmålen för Skåne berör den samhällsnära miljön. Speciellt nämns detta i delmålet ”God bebyggd miljö”. Där sägs bla att ”De gröna områdena i den bebyggda miljön har de senaste åren minskat kraftigt och splittrats upp. Naturområden är viktiga för människors hälsa och för biologisk mångfald. En noggrann planering behövs för att höja kvaliteten hos naturområden i och nära tätorter.”

Miljöpartiet i Höör vill:

 • Ha grönare skolgårdar
 • Bevara Stenskogen, Orupsskogen och Frostavallen oexploaterade
 • Ha säkra gång-cykel- och ridvägar.
 • Skapa vandringsstråk runt Ringsjöarna.