Vänsterpartiet i Kävlinge

Rättvisa löner
Ur det kommunalpolitiska programmet:

I Kävlinge kommun ska alla ha en skälig lön för sitt arbete. Kommunen har ett stort ansvar som största arbetsköpare att vara en föregångare. Kommunen ska säkerställa att alla anställda har en rättvis lön. Lika lön för lika arbete! Rättvisa, jämställdhet och mångfald ska vara ledord i en utbyggd gemensam sektor.

Vänsterpartiet Kävlinge driver:

  • Lägsta månadslön för kommunalt anställda ska vara 17000 kronor.
  • Löneskillnader baserat på kön, ålder eller etnicitet ska aldrig förekomma.
  • Jämställdhet och rättvisa ska genomsyra den kommunala verksamheten.

Kultur och fritid
Ur det kommunalpolitiska programmet:

Alla har rätt till en meningsfull fritid och kommunen har ansvar för medborgarnas fritid. Det ansvaret ska kommunen förvalta genom att säkerställa att alla kommuninvånare har tillgång till kostnadsfritt och kvalitativt kulturutbud i alla delar av kommunen.

I vår kommun ska kultur och kulturutövande stödjas av kommunala insatser. Alla invånare ska ha tillgång till fri kultur och folkbildning i rimlig närhet till sin bostad.

Vänsterpartiet Kävlinge driver:

  • Öppna biblioteken i Dösjebro, Furulund och Hofterup, samt utöka verksamheten i dessa och de befintliga biblioteken.
  • Privatiseringar ska inte förekomma i ungdomsverksamheten, ungdomshus ska drivas i kommunal regi i Lödde och Kävlinge
  • Skolorna ska drivas i offentlig regi, helt fria från privata aktörer och vinstintressen.

Demokrati och öppenhet
Ur det kommunalpolitiska programmet:

Vänsterpartiet Kävlinge är ett antirasistiskt och antifascistiskt parti med en vision om en kommun som omfattar alla invånare oavsett social eller etnisk bakgrund, en kommun där rasism, fascism och främlingsfientlighet bekämpas i vardagen. Insyn i och lätt tillgänglig information om kommunens nämnder och fullmäktige ska vara en självklar rättighet för alla kommuninvånare.

Vänsterpartiet Kävlinge driver:

  • Fullmäktigemöten ska göras tillgängliga för alla kommuninvånare på flera sätt.
  • Försäljning av offentligt ägda fastigheter och verksamheter alltid föregås av beslut på två på varandra följande fullmäktigemöten med val emellan, för att säkerställa god förankring i folkviljan.
  • Kommunen ska finansiera en öppen och oberoende lokal radio- och tv-kanal.
  • Demokrati, rättvisa, öppenhet och medverkan ska genomsyra all kommunal verksamhet och all kommunal myndighetsutövning.