Centerpartiet i Kävlinge

Barn och ungdomar
Kävlinge kommun har haft en stark befolkningstillväxt, många barnfamiljer har flyttat in och vi har blivit en riktig ”barnrikekommun”. Det ställer krav på kommunens förskolor, skolor, fritidshem samt kultur/fritid. En av centerpartiets huvudfråga i valet är därför våra barns och ungdomars omsorg, utbildning och möjlighet till aktiv, stimulerande fritid.

Vi vill genomföra en minskning av antalet barn per förskolegrupp. Tidiga insatser lägger grunden för lärandet som hela kunskapsbygget ska vila på. För centerpartiet i Kävlinge är det oerhört viktigt att barn i förskolan har en trygg och stimulerande miljö. Vi vill öka valfrihet för föräldrar att välja vilken omsorg man vill ha.

Ingen elev ska behöva gå igenom utbildningssystemet utan godkända betyg i kärnämnen. Vi ser att andelen elever på IV-programmet i kommunen har fördubblats på ett år, från 20 elever till 40. Tidiga insatser och större lärartäthet är våra vallöften, men hur insatserna ska fördelas och utnyttjas måste avgöras lokalt, på varje skolenhet. Vi vill också genomföra en satsning på fritidshemmen. Det måste skapas en lugnare miljö på fritidshemmen.

Hög prioritet för ungdomssatsningar! Vi har en stor och växande andel av ungdomar i kommunen och för denna grupp måste det bl. a. finnas goda möjligheter till musik- och idrottsaktiviteter. För ungdomar (och andra) vill vi utveckla cykelstråk och pendelbussar till pågatågsstationer som för vidare till gymnasieskolor, högskolor och fritid.

Utveckla musikskolan till kulturskola. Möjlighet till mångfald av kultur, egna kulturyttringar och rika kulturupplevelser stimulerar utveckling och kreativitet, vi måste ta ansvar för detta erbjuds för barn och unga. Lokalbehov för kulturskola och kulturaktiviteter måste tillgodoses, t ex genom ett kulturhus.

Vi vill ge föreningslivet bättre ekonomiska möjligheter att verka och utveckla sin verksamhet för att stimulera barns och ungdomars aktivitet, och på sikt ett förebyggande arbete för god folkhälsa. Vi måste se över det ökade lokalbehovet och göra satsningar där det behövs. Vi vill införa kvällsöppet på de två bibliotek som finns kvar i kommunen sedan nedläggning av tre st. genomförts.

Trygghet och ett gott omhändertagande
Otryggheten i samhället måste minska. Vi vill verka för god bemanning av poliser i kommunen. Vi vill verka för att kommunen, tillsammans med polis, skola och socialtjänst, ökar sitt arbete att ta itu med våld, skadegörelse och droger. Vi vill prioritera krafttag mot ungdomsbrottslighet. Situationen i Kävlinge är tyvärr sådan att kommunen har hög andel ungdomsbrottlighet, en av de högsta i regionen. Vi föreslår bl a stärkt föräldraansvar, snabb process vid handläggning/påföljd och projekt för att få ungdomar på glid in i samhället igen.

Planera och satsa på trygghetsfaktorer i bostadsområden. Belysning längs gator och vägar behöver ses över och övervakningskameror vid järnvägsstationer är några av våra förslag.

Centerpartiet kommer att arbeta aktivt för att funktionshindrade är delaktiga i arbetsliv, fritid och samhällsliv. Vi vill utveckla sociala företag med möjlighet för funktionshindrade att delta i arbetslivet, förbättra tillgång till offentliga miljöer, fungerade boende och färdtjänst.

Vår kommun har flera mindre samhälle och en del av nybyggnationen har gjorts i småorter. Vi vill stärka den lokala service och trygghet det innebär att ha tillgång till distriktssköterska i närområdet, vi är emot nedläggning av mottagningar och vill istället utöka dessa.

Människors olikhet och skiftande behov är sällan så stora som på äldre dar. Centerpartiets utgångspunkt är att den enskilde själv ska bestämma hur man vill ha sin vård och omsorg. 

Vi vill bl a verka för byggande av anpassade seniorboenden, erbjuda hälsosamtal för alla över 75 år. Personalsatsningar och personalrekrytering inom hemtjänst/äldrevård är åtgärder som vi vill genomföra för att kunna garantera gott omhändertagande och kvalitet för våra äldre.

Ett företagsamt Kävlinge kommun
Grunden för vårt välstånd är arbete och företagande. Kävlinge kommun har under flera år varit högt rankade i Svenskt Näringsliv undersökning, men det sista året har andra kommuner förbättrats sitt företagsklimat mer än Kävlinge, och vi har dalat till en 44:e placering.

Vi ser småföretagande som den naturliga basen för näringsliv i vår kommun Centerpartiet vill arbeta aktivt för att göra det enklare att driva företag, samarbete mellan företag och kommun bl a vid tillstånd, tillsyn, etablering, marknadsföring. Dessutom ser vi som en kommande uppgift att skapa bra förutsättningar för företagande inom barnomsorg och äldrevård.

Vi tycker det ska finnas möjlighet för företagsetablering i alla kommundelar och bredbands-uppkoppling i hela kommunen. Vi vill satsa på ett Kävlinges Ideon, där nystartade företag kan få vägledning, utnyttja kontor och lager samt skapa nätverk.

Vi vill ge grundskolans och gymnasiets elever träning i entreprenörskap/företagande, ge dem möjlighet att delta i konkreta projekt samt lärlingspraktik inom ramen för gymnasiet.

Möjlighet till arbetspendling med kollektivtrafik är ännu en fråga som vi kommer att driva. Vi har förhållandevis goda förbindelser inom regionen, men inom kommunen vill vi satsa på en ringlinje med pendelbuss från vissa småorter till tågstationerna i Dösjebro och Kävlinge.