Kristdemokraterna i Kävlinge

Valfrihet inom barnomsorgen.
Kävlinge kommun, med ökande inflyttning av särskilt barnfamiljer, ska kunna erbjuda ett vårdnadsbidrag för valfrihet till olika barnomsorger. Barn, föräldrar och familjer är alla olika och har olika behov. Därför är det orättvist att vissa barnomsorgsformer subventioneras fullt ut av det offentliga medan andra omsorgsformer måste finansieras helt av föräldrarna själva. Dagmamma, kooperativa dagis och barnomsorg i hemmet missgynnas av dagens system. Föräldrar som vill ge sina småbarn mer tid de första barnåren, missgynnas ekonomiskt.

75% av Sveriges småbarnsföräldrar efterfrågar ökad valfrihet inom barnomsorgen, och ekonomiskt hållbara alternativ till dagens kommunala barnomsorg. Årliga kostnaden för en kommunal dagisplats, 70 till 120 tkr, kan omfördelas och ekonomiska möjligheter måste erbjudas så att föräldrar som vill vara hemma med sina barn ska kunna vara det. Ett vårdnadsbidrag, så att föräldrar som så önskar kan vara hemma och få mer tid med sina barn, är en viktig kommunal uppgift.

Kristdemokraterna har under våren lagt en motion om att Kävlinge anhåller hos regeringen att Kävlinge blir försökskommun för denna modell. Motionen antogs i Kulturnämnden, trots nejröster av (s) och ska förhoppningsvis behandlas av KF innan valet.

Grundskola och förskola - där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter
Kd vill utveckla för- och grundskolan i Kävlinge. Vi vill se trygga, väl fungerande skolmiljöer där även eleverna betraktas som anställda, med de rättigheter och skyldigheter som följer. Kunskaper och färdigheter ska prioriteras i en skolmiljö präglad av arbetsro. Alla svagpresterande elever ska ges fullt stöd, och elever som har lätt för sig ska få stimulerande uppgifter. Läxor ska finnas i alla klasser, anpassade efter nivå. Särskolan ska behållas och, vid behov, utökas. Vi vill införa betyg från klass 6, samt varje termin under högstadiet. Hänsyn och respekt mellan elever och personal ska betonas. Mobbing ska kraftfullt motverkas. En tryggare, väl fungerande skola innebär ett förebyggande ungdomsarbete och på sikt en tryggare kommun.

Vi vill införa betyg från klass 6, och betyg i klass 7-9. Skriftlig information till föräldrar i varje klass angående elevens ordning/uppförande.  Ett skolkontrakt mellan skola-elev-förälder från årskurs 3 bör införas.

Förskolan expanderar och fler förskollärare behövs, vilket ska prioriteras i skolbudgetar. Barn trivs och utvecklas bäst i små grupper, därför ska vi ha mindre barngrupper i förskolan.

En trygg ålderdom
Vi vill införa en värdighetsgaranti, som ger alla ett tryggt åldrande i Kävlinge kommun. En motion med detta innehåll lade Kd under 2005, varav många förslag redan har införts i en Trygghetsgaranti, men mer finns att göra. Vi vill ha en Äldreombudsman, och införa rätt att välja boendeform när man fyllt 85.

Företagande och entreprenörskap måste uppvärderas och ses som grunden för vårt välfärdssamhälle.

Minska regelkrånglet för småföretag. Avskaffa företagens medfinansiering av sjukfrånvaron. Sänk arbetsgivaravgiften kraftigt vid nyanställningar. En trygg arbetsmarknad, där människor har ett meningsfullt arbete. Sänk skatten för låg- och medelinkomsttagare