Socialdemokraterna i Kävlinge

Fortsatt välskött ekonomi med ordning och reda = Trygghet
Utan den finns i längden ingen trygg och bra vård, skola och omsorg.

Vi socialdemokrater i Kävlinge tänker fortsätta på den inslagna vägen.
Med ordning och reda, trygghet och med en välskött ekonomi.

Vi anser en välskött ekonomi är basen för en långsiktig trygghet i kommunens alla verksamheter.

Fortsatta satsningar inom vård, skola och omsorg.
Kävlinge kommun har i dag en bra och fint fungerande förskoleverksamhet, men detta innebär inte att den inte kan bli bättre. För även om barn är väldigt lika på utsidan så är deras behov av stimulans individuell.

Vill vi fortsätta utvecklingen inom de kommunala förskolorna med pedagogiska profiler.

Vi vill ge denna möjlighet till alla inte bara ett fåtal.

Inom skolans område ser vi med fasa den rikstrend av ungdomar som inte klarar av att få godkända betyg i 9: an.
Tyvärr följer Kävlinge kommun den trenden också.
Detta anser vi inte är acceptabelt!

Vi vill och skall arbeta för att gå i mot rikstrenden.

Vi skall vara en kommun som minskar antalet ej godkända elever detta bland annat genom särskilda satsningar för våra pedagoger mot denna inriktning.

Vi socialdemokrater kommer att fortsätta det påbörjade arbetet med utveckling och utbildning inom omsorgerna för att möta upp och klara av ökade behov nu och inför kommande framtid.

Alla med behov av omsorg skall känna sig trygga i sitt boende.

Vi vill bygga om bland annat Norrehed för att möta upp de behov som visar sig i denna kommundel.

Fortsatta satsningar på attraktiva boendemiljöer.
Kävlinge är en kommun med stor in flyttning vilket ställer stora krav på framtida planeringar.

Vi socialdemokrater anser det är av största vikt att kommunen erbjuder attraktiva miljöer och bostäder med olika upplåtelse former i hela kommunen.

Vi vill även ha hyresrätter i Barsebäckshamn.

Fortsatta satsningar på vår miljö.
Den stora inflyttningen ställer också krav på hur man skall förvalta de miljöer som man nu har samt kommande miljöer.

Vi vill och måste även i fortsättningen vara rädda om de fina miljöer vi har samt tillskapa nya.

Vi vill genom nya miljöinvesteringar tillskapa nya som tillexempel trädplanteringar, satsningar på Sjöbobadet och förverkliga en gång- och cykelbro över Löddeå.

Övrigt
Kommunen har ett stort antal fritidsföreningar som gör ett viktigt socialt arbete med framför allt våra ungdomar. Den stora ökningen av invånare visar sig tydligt då efterfrågan av halltider ökat markant de senaste åren.

Vi socialdemokrater vill införa ett högre och rättvisare föreningsbidrag.

Vi vill bygga en ny idrottshall under mandat perioden.

Sedan det förra valet har det hänt en hel del gällande energi politiken, även om detta normalt inte är en kommunal fråga så har och är det för oss Socialdemokrater i Kävlinge fortfarande en het ”potatis”.

Vi har aldrig gett upp tanken på en återstart av Barsebäcksverket. Om inte.

Vi socialdemokrater i Kävlinge vill få tillstånd en snabb och säker rivning av Barsebäcksverket.

För ett fortsatt bra Kävlinge kommun, med omtanke om framtiden!