Kristdemokraterna i Landskrona

Valfrihet och rättvisa för barnfamiljer
Det ska bli slut på att Stockholm bestämmer hur familjen Svensson i Landskrona ska ordna med barnomsorg. Familjerna ska ges den ekonomiska makten att forma sin egen barnomsorg.

Vi vill se fler daghem i alternativa former, t.ex. som familjedaghem eller kooperativt daghem. Vi vet att alla barn är unika. Är det då inte rimligt att det finns olika former av barnomsorg?

Det är stökigt och högljutt i stora barngrupper i förskolan. Några barn skapar uppmärksamhet genom att bråka. Andra drar sig undan och får aldrig någon uppmärksamhet. Men varje barn är värdefullt och måste få kärlek, uppmärksamhet och stimulans för att utvecklas. För barnens skull ska barngrupperna minskas och vistelsetiderna kortas.

  • Ungdomsgårdar i alla tätorter, gärna med ideella krafter
  • Stöd till föreningar som ger barn lika möjligheter
  • Mindre grupper och kortare vistelsetider i barnomsorgen
  • Individuella ansvarskontrakt i skolan ger resultat
  • Ökat inflytande i skolan för föräldrarna

Värdig vård och äldreomsorg
Äldreomsorg ska bygga på ett rehabiliterande synsätt. Demenssjuka kan t.ex. stimuleras med ord, bild och musik. Kultur måste ha en självklar position inom äldreomsorgen.

Omsorgen ska också bygga på vårdtagaren som individ. Alla människor är olika och tycker om olika saker och de skillnaderna försvinner inte bara för att vi blir gamla. Hänsyn ska alltid tas till den enskildes önskemål, även för den som är så sjuk att den inte längre kan kommunicera med omgivningen.

Frivilliga krafter ska vara välkomna i äldreomsorgen. Kommunens uppgift är att ta tillvara och utveckla ideella krafter i samhället, inte att utnyttja. Idealitet ska vara ett värdefullt komplement till det professionella vårduppdrag som anställda svarar för. Speciellt måste situationen för anhörigvårdare förbättras.

  • Eget val ger individuell äldreomsorg
  • Värdighetsgaranti i äldreomsorgen för medmänsklighet

Blomstrande näringsliv för välfärd
Det är viktigt att politikerna är sparsamma med kommunens pengar. Varje bortslösad krona är ett hot mot välfärden. Därför ska kommunen fortlöpande göra offentliga upphandlingar och lägga ut verksamhet på entreprenad, så att vi vet att vi får den kvalitet vi vill ha till lägsta möjliga kostnad.

Upphandlingar ska då och då delas upp i mindre bitar, så att småföretag får chansen att delta och känner sig välkomna i kommunen.

Det ska vara solklart vilka förväntningar jag kan ha på kommunen. Därför ska tjänstegarantier införas. Garantin talar om vad kommunen hjälper mig med och hur lång tid ett ärende får lov att ta och vilken kompensation jag får om inte kommunen lyckas hålla sitt servicelöfte.

  • Tjänstegarantier tydliggör kommunens servicelöfte till företag och medborgare