Moderaterna i Landskrona

Landskronaborna kräver ökad trygghet.
Debatten i tidningar och på hemsidor, polisens och kommunens undersökningar, våra egna enkäter - alla säger de samma sak: utan trygghet till liv, hälsa och ägodelar vill människor inte flytta till eller bor kvar i Landskrona. Att centrum är snyggt och rent med bra utbud av handel och nöjen och att bostadsområdena är inbjudande, arkitektoniskt och i sin sociala atmosfär, är också viktigt.

Moderaterna vill därför:

 • Öka samarbetet och effektiviteten mellan kommunen och alla myndigheter för att öka tryggheten och minska kriminaliteten.
 • Ordningsmakt på tider och platser där det behövs - nolltolerans för störande beteende i Landskrona.
 • Upprätta en bostadsutvecklingsplan där kommunen, med hjälp av Landskronahem AB, de privata fastighetsägarna och landskronaborna själva, hittar vägar att göra bostadsmiljöerna snyggare, fräschare och trivsammare.
 • Öka andelen bostäder i centrum som upplåts med äganderätt - det man äger är man rädd om, det ger ekonomisk trygghet och kan vara ett startkapital t.ex. för företagande.
 • Avskaffa hemlösheten och halvera missbruket under mandatperioden - alla har rätt till tak över huvudet och vård och åtgärder som hjälper ur beroende och sjukdom.
 • Stoppa våldet och öka den sociala tryggheten i skolan så att lärare och elever kan fokusera på det som är viktigt - kunskapsinhämtningen.
 • Utforma äldreomsorgen så att den fungerar både för dom som vill bo hemma och för dom som vill bo tillsammans med andra.

Landskronaborna behöver fler jobb.
Arbetslösheten och det utanförskap som följer av den är en av de viktigaste och svåraste frågorna att lösa, särskilt i Landskrona. Att komma till rätta med detta kräver ny lagstiftning och därför kommer mycket av lösningarna att behöva göras på riksplanet - av en ny borgerlig regering. På lokal nivå måste attityden till företagare och villkoren för företagande förbättras. Företagarna är vår tids hjältar, ju mindre företag desto större hjälte. Detta måste synas och märkas mycket mer i Landskrona.

Moderaterna vill därför:

 • Satsa mer på företagarutbildningar. Ett omfattande företagande leder inte enbart till att företagarna själva får arbete utan också till att fler kommer in på arbetsmarknaden.
 • Fokusera på företagande redan i skolan genom utvecklat samarbete med näringslivet. Någon av kommunens fonder borde kunna användas som uppmuntran och stöd för ungdomar som vill starta företag.
 • Införa tjänstegarantier i kommunens verksamhet som garanterar innehåll och handläggningstid av lov, tillståndsärenden och annan myndighetsutövning.
 • Kartlägga och motverka illojal konkurrens från kommunen gentemot näringslivet.
 • Stödja nya företagsetableringar genom att ge möjlighet till stora attraktiva tomter med fri bebyggelse t ex på Husarspetsen.
 • Rätt utbildning och praktik för de som står utanför arbetsmarknaden men inga bidrag utan motprestationer.

Landskronaborna behöver större frihet.
Vi måste ha en skattepolitik där det finns ett samband mellan skatt, tillväxt och välfärd. Kommunalskatten drabbar låg- och medelinkomsttagare hårdast och därför är skattesänkning en av de viktigaste åtgärderna för att fler ska kunna leva på sin lön och fler ska kunna försörja sig utan bidrag, dvs få större frihet. I Landskrona ska man kunna lita på att få god service, men hur den ska utföras avgörs bäst mellan den som får service och den som utför den. Denna rätt till valfrihet för brukaren förutsätter en mångfald av alternativ. Många utförare ger också många arbetsgivare vilket innebär större valfrihet för dem som arbetar inom sjukvård, omsorg och skola; kvinnodominerade yrkesgrupper. Var och hur man vill bo är också en fråga som innehåller mycket frihetslängtan. I Landskrona ska man kunna hitta eller bygga sin drömbostad.

Moderaterna vill därför:

 • Sänka skatten med 1 krona under åren 2007-2010.
 • Införa etableringsfrihet inom skola, vård och förskola. Det ger fler arbetsgivare att välja mellan och ökad företagsamhet i kommunen.
 • Göra det lättare för dem som arbetar inom vård, äldreomsorg och barnomsorg att starta eget.
 • Införa kundval inom äldre-, handikapp-, barnomsorg och skola.
 • Förenkla byggregler och tillåta fri bebyggelse på fler ställen än idag.
 • Satsa på miljöförbättringar; biogasfordon, bullerbekämpning, billig, modern och effektiv kommunalteknik.
 • Utveckla fritids- & kulturlivet för att öka Landskronas attraktivitet.

Landskronaborna behöver moderaterna.
Moderaternas valmanifest handlar om att ta vara på engagemanget som finns - från företag, organisationer och enskilda Landskronabor. Bara då kan vi öka tryggheten, tillväxten och valfriheten. Vi vill bygga underifrån istället för att styra uppifrån. Det handlar om att utveckla Landskronas unika läge som bostadsort, om trygghet på gator och torg, om kunskap i skolan, om riktiga jobb och om ordning och reda, såväl i finanserna som i verksamheten. Det handlar om att låta Landskronaborna själva bestämma över sin tillvaro - att minska politikens omfattning och att öka människors frihet. Med ökad frihet kommer också ett ökat ansvar, ett ansvar som alla Landskronabor i grunden vill, kan och måste ta.