Sveriges Pensionärers Intresseparti i Landskrona

Vård och omsorg:

Vi vill:

  • att vård och omsorg ska ges på samma villkor för hela befolkningen och vara offentligt finansierad
  • att personresurserna förstärks vid alla former av äldreboenden
  • att vårdpersonalen ges högre status och konkurrenskraftiga löner
  • att hemtjänsten byggs ut och vårdtagarna och deras anhöriga ges ett rimligt inflytande över vilka uppgifter vårdgivarna ska utföra

Arbetsmarknad och sysselsättning:

Vi vill:

  • att resurser sätts in för att ge invandrare med kvalificerad utbildning tillträde till  de yrken de har utbildning för
  • att ungdomar ges meningsfull upplysning om alkoholens och drogers skadeverkningar

Utbildning:

Vi vill:

  • att alla som går ut grundskolan skall ha baskunskaper i svenska, engelska och matematik
  • att arbetsplatsförlagt lärande (lärlingssystemet) utvecklas och erbjuds i största möjliga utsträckning

Rättssäkerhet:

Vi vill:

  •  att åtgärder vidtas på det kommunala planet för att ge de äldre en större trygghet under vistelse på gator och torg, även under den mörka tiden på dygnet, samt
  • att ge BOJ (Brottsofferjouren) fortsatt bra stöd även i fortsättningen