Vänsterpartiet i Landskrona

Barn & Ungdomar:
Våra barn och ungdomar är vår gemensamma framtid….

Vi vill:

 • ha en koncentrerad skolgång så att alla elever lär det dom behöver lära sig på skoltid där pedagogiskt utbildad personal finns till hands och kan hjälpa och förklara.
 • ha max 15- 18 elever i varje klass.
 • erbjuda frukost på skolan innan den ordinarie undervisningen börjar.
 • skapa ett ungdomsforum - en besluts- och remissinstans till kommunfullmäktige där alla ungdomar i högstadie- och gymnasieålder ska bli delaktiga. En satsning för demokrati och delaktighet.
 • skapa en meningsfull och aktiv fritid, mer resurser till meningsfull fritidsysselsättning, mer pengar till föreningar.
 • att Blåjackorna får utökade arbetsuppgifter och samarbetar med Barn- och Vuxenförvaltningarna. Att blåjackorna får möjligheter att tipsa och slussa in barn och ungdomar i meningsfulla fritidsaktiviteter.

Arbetsmarknad
400 nya jobb i offentlig sektor. Arbeta åt alla. När alla människor har en möjlighet i Landskrona att ha ett arbete fungerar samhället som bäst.

Satsningar på den offentliga sektorn skapar förutsättningar för små- och medelstora företag att växa och nyanställa. Fler i arbete ger också ökade skatteintäkter.

Vi vill:

 • öka personalens inflytande över schemaläggning, arbetsorganisation och utveckling av verksamheten samt ge utrymme för ett väl fungerande fackligt arbete på arbetsplatserna.
 • erbjuda friskvård för alla kommunanställda på schemalagd arbetstid.
 • förbättra möjligheter för funktionshindrade att få arbete.
 • att krav på gällande svenska kollektivavtal ska skrivas in i kommunens upphandlingsdirektiv.

Integration
Vi vill:

 • skapa kommunala utbildningar för flerspråkiga invånare inom sjukvården, skolan, kulturen, barn- och äldreomsorg, satsa mer på vuxenutbildning.
 • skapa fler jobb i offentlig sektor.
 • förbättra möjligheter till egenförsörjning. Invandrarnas kunskaper och erfarenheter är något som Landskrona måste ta tillvara.

Kvinnors ställning i samhället
Vi vill:          

 • Ge rätt till heltidsanställning för alla kvinnor som vill. Även i Landskrona har kvinnor lägre löner än män.
 • uppvärdera de traditionella kvinnoyrkena.
 • förbättra rehabilitering för långtidssjukskrivna kvinnor.
 • utbilda kommunens personal i jämställdhet och se till så att alla beslut belyses ur ett jämställdhetsperspektiv innan de tas.
 • skapa statligt och kommunalt finansierade kvinnojourer.

Bostadspolitik           
Vi vill:

 • ha blandade boendeformer dvs hyresrätter, bostadsrätter och villor för att minska segregationen. Kollektiva hyresrätter. En möjlighet för ungdomar att kunna bo tillsammans i större bostäder med egna personliga hyreskontrakt som reglerar den enskildes hyra osv.
 • inte ha ombildningar av kommunala hyresrätter till bostadsrätter.
 • bygga hyresrätter i byarna.
 • införa en kommunal bostadsförmedling.

Hållbar utveckling
Vi vill:

 • ställa miljökrav på offentlig upphandling.
 • utveckla källsortering                        
 • förbättra sopsorteringen.
 • skapa fler sopstationer nära boende.                  
 • satsa på en miljöprofilering av det lokala näringslivet.
 • satsa på mer rättvise- och kravmärkta produkter till skolor och äldreboenden.

Nolltolerans mot rasism
I kommunfullmäktige i Landskrona är rasisterna antingen passiva nickedockor bakom borgliga förslag eller tysta bisittare. Sanningen är att det helt enkelt inte går att kombinera demokrati och rasism.  Vi lovar att med all kraft delta i arbetet mot högerextremism, rasism och homofobi. Vi är beredda att bekämpa dem vilka uttryck de än tar sig i Landskrona, i Sverige i världen.

Vi står främst i ledet i kampen för ett samhälle som ger varje människa hennes rätt och värdighet.