Socialdemokraterna i Landskrona

Trygghet, välfärd och arbete
I hjärtat av socialdemokratins politik ligger den enkla tanken: att samhället blir bättre om vi gör vissa saker tillsammans och bryr oss om varandra. Därför är samhället ordnat så att om man blir sjuk, förlorar jobbet eller sliter ut sig kan man falla tillbaka på olika skyddsnät. Skolan betalas gemensamt och behöver man vård får man det oavsett tjocklek på plånboken. Så är det inte i alla länder. I Sverige är det så därför att väljarna har givit socialdemokratin förtroende att genomföra sin politik. Många tar denna välfärd för given. Men valet handlar om just detta. Skiljelinjen mellan höger och vänster går här.

Rätten till arbete
Arbete ger ett tryggare och friare liv och är en rättighet för alla. Socialdemokratins viktigaste fråga är den fulla sysselsättningen. Genom utbildning, ett starkt lokalt näringsliv och en väl fungerande kommunal sektor vill vi göra så att fler får arbete i Landskrona. Utbildningsnivån måste höjas. Högskoleetableringen i Landskrona, som socialdemokratin arbetat för, är en viktig del i detta. Yrkesutbildningar måste ligga väl i fas med näringslivets efterfrågan. Full sysselsättning förutsätter ett starkt näringsliv. Näringslivsklimatet i kommunen ska förbättras ytterligare så att fler företag etableras i kommunen. För att underlätta för företag ska handläggningstiderna minskas och modellen med aktiv företagslots vidareutvecklas. Kontakterna mellan företag och förvaltning och kommunledning ska förbättras ytterligare. En fungerande infrastruktur, tillgång till mark och lokaler samt i vissa fall ett aktivt deltagande från kommunen är viktigt. Många arbetar inom den kommunala sektorn och utgör ryggraden i välfärden. De anställda ska kunna påverka sin arbetssituation och ha rätt till vidareutbildning. Rätten till heltid ska betonas och lägstalönerna måste ökas.

Vård och omsorg
Vård och omsorg ska vara tillgänglig för alla. Det är samhällets ansvar, liksom det är samhällets ansvar att sörja för att äldre och funktionshindrade få trygg vård och omsorg. Vård och omsorg ska i så hög utsträckning som möjligt bibehållas och utvecklas i offentlig regi. Äldreomsorgen behöver byggas ut och servicen för funktionshindrade förbättras. Vårdtagarna och anhöriga ska i ökad utsträckning få möjlighet till delaktighet och inflytande i planeringen av de insatser som behövs.

Utbildning
Syftet med utbildning är dels att ge en god grund på arbetsmarknaden, dels att fostra barn och ungdomar till fria och kritiskt tänkande människa. Det är grunden för ett fungerande demokratiskt samhälle. Utbildningen ska utgå från individens förutsättningar och vara likvärdig för alla. Därför ska grund- och gymnasieskolan vara avgiftsfri i Landskrona. Dagens grund- och gymnasieskolor är segregerade. Detta är bland annat ett resultat av boendesegregering, som måste åtgärdas. Friskolor inverkar negativt på segregering. Fler privata skolor ska därför undvikas. De yrkesförberedande gymnasieutbildningarna ska vara anpassade så att de kunskaper som eleverna förvärvar är omedelbart användbara i yrkeslivet.

Trygghet
Alla människor har rätt att känna sig trygga: trygghet i livets alla skeden, på arbetsplatsen, i hemmet och när man rör sig ute i samhället. Viktigast är att arbeta för full sysselsättning och höga ersättningsnivåer i socialförsäkringar, så att människor kan stå på egna ben och känna sig trygga även vid sjukdom och arbetslöshet. Starka välfärdssystem är en förutsättning för ett tryggt liv. Men inte endast ur ovan perspektiv, utan också därför minskade klyftor och goda förutsättningar för alla är ett effektivt sätt att bekämpa kriminalitet. Vi angriper inte endast kriminaliteten utan också orsakerna. Mer resurser måste satsas på ungdomarna så att det finns meningsfull fritidssysselsättning, exempelvis fler ungdomsgårdar. Fler vuxna i skolan är väsentligt.

Bekämpa utanförskap
Landskrona är en kommun med stora ekonomiska och sociala skillnader. Inte minst syns stora skillnader i förutsättningarna för människor med utländsk bakgrund jämfört med dem som har svensk bakgrund.

Socialdemokratin vill skapa ett samhälle där alla ges lika villkor och förutsättningar. Nyckeln är att genom utbildnings-, arbetsmarknads-, välfärds- och bostadspolitiken motverka att segregationen får fortsätta. Det handlar om att stoppa diskrimineringen på arbetsmarknaden, bra svenskundervisning i grund- och gymnasieskolan, god praktik i samband med SFI-utbildning, motverka segregering på bostadsmarknaden och garantera en god levnadsstandard för alla. Särskilt stöd ska ges till de barn som kommer in i skolsystemet i sen ålder. Exempel på sådant stöd är läxhjälp på hemspråket.