Svårt styra tunnelborr genom Hallandsås

Det har varit problem med såväl stabiliseringen av tunnelröret som slitage på tunnelborrmaskinen vid tunnelbygget genom Hallandsås. Det har också varit problem med att styra tunnelborrmaskinen under inkörningsfasen. Det konstaterar den statliga Hallandsåskommittén som har till uppgift att granska tunnelbygget.

Kommittén påpekar i sin senaste rapport att det är viktigt att hitta långsiktiga och hållbara lösningar på de här problemen.

Den tunneldrivning som har skett i Hallandsåsen det senaste året är att betrakta som ett fullskaletest, som sedan ska övergå i ett rent driftsskede när alla tester är klara. Kommittén konstaterar att både den tekniska omfattningen och tiden för det här testet har ändrats ett antal gånger, och att det varit problem som lett till att man både ändrat arbetssätt och metodval, och att fullskaletestet därför fortfarande inte är slutfört.

Ett problem som kommittén särskilt uppmärksammar är det med att få tätt mellan själva tunnelröret och berget. Ett problem som lett till att tunnelröret lyft sig och helt enkelt flutit på vattnet. Det pågår ett arbete med att lösa den här frågan, och kommittén kommer att titta extra noga på det framöver.

En annan sak som kommittén också vill se är långsiktiga lösningar på att det varit svårt att styra tunnelborrmaskinen i så kallat öppet läge, vilket lett till att tunneln inte alltid i praktiken hamnat där den var tänkt i teorin.