Arkeologer undersöker gamla boplatser utmed E 20

Arkeologer från Västergötlands museum i Skara kommer med början i nästa vecka att undersöka flera fornlämningar på den sträcka av E 20 mellan Skara och Götene som berörs när vägen byggs om till motorväg.

Fyra av boplatserna ligger i närheten av Ledsjö intill E20 medan en femte boplats ligger något längre norrut i Vättlösa socken.

Platserna är rester av bosättningar från tiden kring Kristi födelse. På en av platserna finns dessutom indikationer på aktivitet under stenåldern.