Projekt ska minska benbrott bland äldre

Som ett led i arbetet för folkhälsa driver Norrbottens läns landsting, i samarbete med Luleå och Bodens kommuner, projektet ”På stadiga ben” med syfte att bland annat skapa en väl fungerande vårdkedja för patienter som drabbats av frakturer till följd av benskörhet.

70 000 patienter i Sverige drabbas årligen av frakturer orsakade av benskörhet. Å förekomsten av benskörhet är vanligare i Skandinavien än i övriga världen.

Förutom att frakturer innebär stort lidande för den enskilde patienten innebär det också mycket stora kostnader för samhället. Beräknat 3,5 miljarder varje år.

Tanken är att de patienter som råkar ut för fallolyckor ska antalet som genomgår utredning om benskörhet öka. I och med det ska de också få adekvat behandling. Ett annat mål är att öka medvetenheten hos friska pensionärer, beträffande vikten av fysisk aktivitet, för att motverka benskörhet och undvika fallolyckor.

Fallskador hos äldre är många och ofta allvarliga. Fallolyckor sker i hemmet, i kommunernas särskilda boenden eller på sjukhus.