Länets brunnar utan anmärkning

Det finns inga brunnar med för otillåtet höga arsenikhalter i länet i den riksomfattande kartläggning som Sveriges geologiska undersökning, SGU, genomfört.

Hittills har de analyserat tolv slumpvist utvalda brunnar i Norrbottens kustområde. Av de är det inga som har ett arsenikhalt över gränsvärdet som ligger på tio mikrogram per liter.

Ytterligare ett tio-tal provtagningar från brunnar kommer att analyseras under december månad. För höga värden av arsenik i dricksvattnet kan medföra hälsorisker för speciellt barn.

Tio av de tolv brunnar som analyserats ligger under 1 mikrogram per liter. Det högsta värdet var 9 mikrogram per liter. Gränsvärdet ligger på 10 mikrogram.

De brunnar som ska analyseras under december är gjorda i Älvsbyn, Kalix och Haradsområdet.