Obol har bedrivit otillåten verksamhet

Klockan 13 på fredagen kom Finansinspektionen med sin utredning kring Obol. Finansinspektionen anser att Obol har bedrivit otillåten verksamhet i Sverige och att den ännu inte har avvecklats. Det finns därför skäl att överväga rättsliga åtgärder mot Obol i form av förbud vid vite att fortsätta verksamheten.

Så här skriver Finansinspektionen i sin utredning:

Finansinspektionen anser att Obol har bedrivit otillåten verksamhet i Sverige och att den ännu inte har avvecklats. Det finns därför skäl att överväga rättsliga åtgärder mot Obol i form av förbud vid vite att fortsätta verksamheten.

Innan FI fattar sitt slutliga beslut i ärendet bereds, i enlighet med förvaltningslagen, Obol tillfälle att inkomma med sina slutliga synpunkter på utredningen senast den 12 februari. FI kommer att avgöra ärendet även om Obol inte svarar.

FI har i sin utredning av Obols verksamhet i Sverige fått uppgifter som inte stämmer överens med vad Obol själv har uppgett. Dessa uppgifter talar i stället för att Obol bedrivit tillståndspliktig verksamhet här i landet och att den finansiella produkt som går under namnet Obol Investment Concert Ltd har erbjudits allmänheten utan att prospekt har upprättats för produkten.

Obol har uppgett att verksamheten har upphört och att Obol Investment Concert Ltd har trätt i likvidation. FI har uppgifter om att något formellt likvidationsförfarande inte har inletts.

Utredningen ger inte heller i övrigt något stöd för att Obol upphört med verksamheten.

Det finns därför skäl att överväga rättsliga åtgärder i form av förbud vid vite att fortsätta verksamheten i Sverige.