Ökad fisketillsyn ska rädda havsöringen

Bottenvikens vilda havsöringstammar är i mycket dåligt skick. Det internationella havsforskningsrådet (ICES) bedömer att risken för utrotning är stor. Med anledningen av det har fiskeriverket skärpt reglerna för kustfisket.

De nya reglerna innebär bland annat att det inte är tillåtet att fiska med nät på grundare vatten än 3 meter under tiden 1 april - 10 juni samt 1 oktober - 31 december.

Reglerna är en del av en större översyn där även fiskereglerna för älvarna kommer att skärpas. 3-meters begränsningen har emellertid väckt irritation bland en del kustfiskare som menar att det finns gott om havsöring i skärgården.

Från myndigheternas sida misstänks det att de nya reglerna kommer att trottsas. Därför har länsstyrelsen sjösatt en ny tillsynsverksamhet som ska komplettera kustbevakningens tillsyn i kustområdet. I samband med tillsynen kommer också mängden utlagda redskap att inventeras.

– Vi är angelägna att visa att reglerna är allvarligt menade och väl motiverade utifrån havsöringens situation. Man måste skilja på vad som är vild havsöring och vad som är resultatet av utsättningar i till exempel Lule älv och i Finland. Det är viktigt att förstå att reglerna är biologiskt betingade och inget byråkratiskt påhitt, säger Dan Blomkvist på länsstyrelsen.

Nätfiske efter havsöring på vår och höst har varit förbjudet sedan lång tid tillbaka. Eftersom nätfiske efter andra arter har varit tillåtet har emellertid dessa förbud haft dålig verkan och öringen har fortsatt att fångas både som bifångst vid till exempel sikfiske men också vid olagligt riktat fiske efter havsöringen. Reglernas utformning har tidigare gjort det omöjligt att agera mot detta tjuvfiske.