Gränsöverskridande samarbete mellan samiska ungdomar i fyra länder

Styrkommittén för Interreg IIIA Nord*, Delprogram Sápmi, har beslutat att bevilja sammanlagt ca. 1,9 miljoner svenska kronor, vilket motsvarar 204 711 euro, i EU-medel till fyra olika projekt. Tre av dem riktar sig till barn och ungdomar. Det gäller samarbete över gränserna, matematik och inflytande.

Ungdomsorganisationen Sáminuorra i Sverige får 48 803 euro som huvudsökande för projektet ”Riikaidgaskasaš Sáminuoraid Gávnnadeapmi/ Gränsöverskridande träff mellan sameungdomar”. Detta under förutsättning att all nationell medfinansiering blir klar.

Ett så stort samarbetsprojekt har aldrig förr drivits av samiska ungdomsorganisationer i Finland, Norge och Sverige. Sáminuorra vill tillsammans med sina samarbetspartners skapa ett forum för samisk ungdom. Man vill skapa starkare kontakter mellan samiska ungdomar i de fyra olika länderna, en ökad medvetenhet om vad som är samisk kultur och öka samiska ungdomars politiska engagemang. Målet är att samla 150 samiska ungdomar över 18 år från Norge, Sverige, Finland och Ryssland till en konferens i Karesuando. På konferensen blir det workshops med fokus på samisk kultur och konstformer, konserter med samiska artister och ett seminarium om samisk ungdomspolitik och gränsöverskridande samarbete.

Pedagogisk utveckling i matematik i sameskolan

Barn i åldrarna 6 - 12 år i sameskolor i Sverige och Finland är målgruppen för nästa projekt.

Luleå Tekniska universitet och universitetet i Uleåborg får 103 747 euro. Även det under förutsättning att all nationell medfinansiering blir klar. Pengarna ska användas till ett projekt som ska studera användningen av matematik i samisk kultur och utveckla matematik kulturellt förankrad i Sverige och Finland. Projektet kommer att pröva och fördjupa resultat ur Ylva Jannok Nuttis licentiatavhandling, som fokuserar på matematik i den samiska kulturen.

Tonåringars rätt och inflytande ska uppmärksammas

Det tredje projektet bygger på barnkonventionens artikel 12 om barns rätt till delaktighet och inflytande. Barnombudsmännen i Sverige, Finland och Norge vill underlätta för samiska barn och ungdomar 13-18 år i Sverige, Finland och Norge att få sina åsikter beaktade genom projektet ”Rätten till delaktighet och inflytande för samiska barn och ungdomar”.

Genom att få en bild av situationen för samiska barn i de nordiska länderna vill barnombudmännen identifiera problemområden enligt tonåringarnas egen mening. Dessa frågeställningar kommer att bli en utmaning för politiker, tjänstemän och beslutfattare i Norden att arbeta med i framtiden. Projektet får 41 661 euro under förutsättning att medfinansieringen blir klar.

Det behövs nya läromedel för vuxna i samiska språk

Samernas Utbildningscentrum och Sjösamisk Studieförbund får 10 500 euro till att genomföra tre möten i ett nätverk som bildats efter en kartläggning av språkinlärningsmetoder på norsk sida. Förstudien i Norge har visat att en kombination av Suggestopedia-metoden tillsammans med Hallidays funktionella grammatik ger det bästa språkinlärningsresultatet för icke-samisk talande personer. Nätverket ska träffas i Södertälje, Oslo och Köpenhamn och ska diskutera metoder, teknologi och krav på nya läromedel i samiska. Nätverket ska förbereda en ansökan om utveckling av nya läromedel i samiska och utbildning av lärare inom det kommande Interreg-programmet.

Programperioden går mot sitt slut

Programperioden för Interreg går nu mot sitt slut. En enda omgång återstår. Alla projekt ska vara avslutade senast 30 april 2008. En ny EU-program-period med Interreg-projekt börjar till hösten. Interreg-projekten har blivit mycket lyckade och därför kommer satsningen på gränsöverskridande program att fortsätta även under den nya programperioden.