Flodpärlmusslan utbredning studeras

Ett svensk-finskt samarbetsprojekt har nyligen inletts för att studera förekomsten av och tillståndet hos den fridlysta och hotade flodpärlmusslan i Torne älvs vattendrag. Projektet finansieras huvudsakligen av EU, Finlands miljöcentral och Länsstyrelsen i Norrbotten.

Budgeten är på närmare två miljoner kronor. Projektet ska pågå i 13 månader och innehåller fältstudier under sommaren och hösten i år. Den så kallade karteringen av flodpärlmusslan sker med tre olika metoder.

De minsta bäckarna karteras med hjälp av vattenkikare, åar och mindre älvar inventeras med hjälp av snorkel och de djupaste älvarna studeras med hjälp av dykarutrustning.

Eftersom Torneälvens avrinningsområde är så stort och vidsträckt med hundratals små bäckar och åar måste karteringen prioriteras. Man utgår därför från tidigare erfarenheter av kartering samt från tips från allmänheten.