Läkarförbundet vill ändra i vapenlagen

Socialstyrelsens uppföljning av vapenlagens tillämpning visar att anmälningsplikten för läkare fungerar dåligt. Sveriges läkarförbund föreslår därför att den som ansöker om vapenlicens ska lämna in läkarintyg. Dessutom bör det införas krav på regelbunden förnyelse av licens och läkarintyg. Vapenlicensen bör förnyas med tätare intervall vid högre ålder.

De lagändringar som Läkarförbundet föreslår skulle underlätta identifikation av olämpliga vapeninnehavare. Skyddet för den enskilde patienten skulle också bli bättre än med nuvarande lagstiftning.

Om en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen ska läkare i dag anmäla detta till polismyndighet. Tanken är att personer som av medicinska skäl inte bör ha skjutvapen ska kunna identifieras.

Dagens anmälningsplikt innebär risker för att patienters förtroende för läkare tar skada. I förlängningen kan det innebära att behandlingsresultatet blir lidande. Vissa personer kan till och med dra sig för att söka vård om läkaren i alltför hög grad uppfattas som en myndighetsutövare.

Lagstiftarna måste fundera över varför anmälningsskyldigheten fungerar dåligt. Är det risk för äventyrat förtroende så måste det tas på allvar. Vi kan inte ha en lag som gör att patienter kan avstå från att söka sjukvård, anser Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.