Kommunen och polisen samarbetar

Haparanda stad tillsammans med polisen i Haparanda har av Myndigheten för skolutveckling fått 400 000 kronor för ett projekt som ska pågå 2007-2008. Det handlar om att mer intensivt än tidigare arbeta med ungdomar i riskzonen för drogberoende och kriminalitet.

I Haparanda är mellan 30-40 ungdomar redan kartlagda och som skulle kunna riskera att hamna i drogberoende och kriminalitet. Men myndigheterna uppskattar att det dessutom finns ett mörkertal som är minst lika stort. De rör sig i kretsar där kriminalitet och droger förekommer och har tydliga tecken på riskbeteende.

För att hjälpa dessa ungdomar kommer man att föra samtal med och involvera även föräldrarna i arbetet. De vuxnas medvetenhet om problemen ska öka samtidigt som de vuxna ska våga vara vuxna. Bland annat kommer personliga samtal att föras med alla föräldrar till de barn som befinner sig i riskzonen.

I projektet ska skolan, socialtjänsten och polisen samarbeta men det krävs en kraftsamling av alla berörda instanser. Samarbete kommer att ske även med motsvarande instanser i Torneå.

Under projekttiden kommer man också att arbeta med att ta fram en metod för hur man i Haparanda ska arbeta med ungdomar i riskzonen även i framtiden. Ytterligare en del i projektet är att arbeta för att på polisstationen i Haparanda inrätta en socialsekreterartjänst med inriktning mot ungdomar i riskzonen.