Fritt fram för röd diesel

Det är inte förbjudet att för privat bruk föra in finländsk röd diesel i Sverige. Hovrätten upphävde på måndagen en dom mot en privatperson i Västerbotten som dömdes till dagsböter 2004 för att ha fört in 3 000 liter röd diesel från Finland utan att ha betalat den betydligt högre svenska skatten.

Hovrättens prövning gällde endast frågan om personen ska dömas för brott, och inte om sådan transport medför skyldighet att betala punktskatt i Sverige. Hovrätten hade också inför förhandlingarna kontaktat EG-domstolen för att höra hur man ska tolka EG-direktivet.

Enligt det så kallade EG-direktivet har medlemsstaterna inte rätt att att beskatta transporter av eldningsolja som en enskild person köpt i en annan medlemstat för eget bruk, och själv också transporterat till Sverige. Medlemstaterna har dock möjlighet till undantag från denna regel när transporter sker med ett ”ovanligt transportsätt”. Det vill säga på annat sätt än med tankfordon som används vid yrkesmässiga transporter. Den svenska lagstiftningen innehåller dock inte något villkor om att trasnporten ska ha skett med ”ovanliga transportsätt” för att skatt ska utgå.

Hovrätten gick därmed på EG-domstolens linje som i mitten av november meddelade att Sverige inte har någon generell rätt att ta ut ytterligare skatt på dieselolja som redan är beskattad i Finland. Hovrätten konstaterade också att då undantaget inte finns infört i den svenska lagstiftningen på rätt sätt så är det EG-direktivets huvudregel som gäller. Därför kan inte skatt tas ut och ligga till grund för en fällande dom.

Enligt Jonas Karlsson, sakkunnig vid Tullverkets brottsbekämpningsstab, har Hovrätten tagit fasta på just det faktum att den svenska lagen inte tydligt nog definierar vad som är ett onormalt förflyttningsätt och inte för privat bruk.

För att kunna definiera ordentligt vad som är ett ”ovanligt förflyttningsätt” och inte tittar finansdepartementet just nu på lagstiftningen och hur den kan göras tydligare.

Den röda dieseloljan klassas som eldningsolja i Finland, men kan också användas som fordonsbränsle.

Carin Sjöblom, SR Norrbotten
carin.sjoblom@sr.se