Samiska kvinnors ställning ska stärkas

Regeringen har gett Sametinget i uppdrag att stärka de samiska kvinnornas ställning i det politiska beslutsfattandet och främja deras deltagande i den demokratiska processen. För satsningen som ska pågå i två år har Sametinget fått ett extra anslag på 1,5 miljoner kronor.

Tanken är att Sametinget ska fördela medel till de politiska partierna som stöd för deras jämställdhetsarbete, på ett sätt som liknar stödet till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer. Man ska också arrangera seminarier för att höja kunskapsnivån och öka medvetenheten.

Genom uppdraget vill regeringen stödja det jämställdhetsarbete som Sametinget har inlett.

Sametingets mål är att den beslutande församlingen ska ha en jämn könsfördelning efter valet 2013. De 31 ledamöterna representerar olika partier och utses av röstberättigade samer genom allmänna val.