Förorenat grundvatten i Boden

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har under hösten undersökt mark och grundvatten vid Försvarets fabriksverks tidigare tvätteri i centrala Boden. Resultatet visar på mycket höga halter av tvättkemikalien perkloretylen i både marken och grundvattnet.

SGU har vid undersökningar av ett område i centrala Boden funnit föroreningar i mark och grundvatten som sannolikt kommer från FFVs tidigare tvätteriverksamhet.

I området har mycket höga halter av tvättkemikalien perkloretylen påvisats i grundvattnet. Föroreningen bedöms vara så pass omfattande att kompletterande undersökningar behövs.

Vid en sammantagen riskbedömning placeras området i riskklass 1, dvs. mycket stor risk, enligt Naturvårdsverkets klassificeringsskala. Motiven för riskklassningen är bland annat de mycket höga halterna av föroreningar samt stora förutsättningar för dessa att spridas till omkringliggande områden.

SGU samarbetar med Bodens kommun och har gemensamt med dem informerat de närmast berörda.