Papperslösa flyktingars rätt till vård

Det är en självklarhet att kunna ge hälso- och sjukvård till alla som har behov. Hälso- och sjukvården är i sig en i grunden humanitär verksamhet vars utövande inte kan begränsas av människors möjlighet och förutsättningar. Det måste vara statens ansvar att bedöma lagligheten i om en människa kan befinna sig i vårt land eller inte och därmed ta det ekonomiska ansvaret även för hälso- och sjukvårdens kostnader i sammanhanget. Det uppger Norrlandstingens Regionförbund som idag diskuterat frågan kring ”papperslösa” flyktingars rätt till hälso- och sjukvård.

Landstingens möjlighet att ge hälso- och sjukvård kan inte vara begränsade av att landstingen skulle behöva göra den bedömningen.  Finns det lagliga hinder för landstingens utövande av hälso- och sjukvård gentemot dessa människor måste dessa hinder avlägsnas.

Landstingen anser att rätten att få hälso- och sjukvård, förlossningsvård eller förebyggande vård av typen barn- och mödrahälsovård måste vara lika för alla.

I detta sammanhang kan det inte heller vara förenligt med landstingens uppdrag att bedriva rättvis hälso- och sjukvård, att neka till hälso- och sjukvård beroende på oklarheter kring rätten att vistas i vårt land.

Svensk hälso- och sjukvård kan inte anses som humanitär om den tvingas utesluta värnlösa människor i stort behov av vård, skriver landstingsråden i ett uttalande

Här måste staten ta sitt ansvar, likväl som landstingen tar sitt