Länskritik mot Banverkets järnvägsplan

Länsstyrelsen kritiserar Banverket för att inte ta med ett antal för Norrland angelägna projekt i sin järnvägsplan för de närmaste 12 åren. Det framgår av ett förslag till yttrande över planen.
Flera angelägna satsningar i norra Norrland får inte plats eller ligger alldeles för sent under planperioden 2004 till 2015, hävdas det i yttrandet. Bland annat är Länsstyrelsen kritisk till att Norrbotniabanan inte alls finns med i förslaget och man anser att de planerade satsningarna på Haparandabanan borde komma tidigare. Länsstyrelsen vill också att det ska finnas åtgärder i planen för att få till en bra regional tågtrafik mellan Norrbotten och Västerbotten. Av invändningarna framgår också att man tycker att förstärkningar av kapaciteten på malmbanan och stambanan måste utökas och tidigareläggas. Dessutom behövs högre anslag för drift och underhåll. För låg investeringsnivå i kombination med låga anslag till drift och underhåll är synnerligen allvarligt för Norrbotten eftersom länet har en betydande del av Sveriges godstransporter på järnväg och en persontrafik som behöver rustas upp och utvecklas, framgår det av yttrandet. Länsstyrelsens styrelse ska ta ställning till förslaget till yttrande fredag den 11 april.