Skyddad natur inventeras

I år avslutas Naturvårdsverkets basinventering av skyddad natur i hela Sverige som startade år 2003. I inventeringen i Norrbottens län ingår förutom fjäll, skogar och myrmark även bland annat närmare 30 000 sjöar. De skyddade naturområden som inventeras omfattar alla naturreservat, nationalparker och Natura 2000-områden som finns i länet.

Natura 2000 är ett nätverk som EU skapat. Nätverket består av värdefulla naturområden som medlemsländerna har ansvar för att skydda för framtiden.
De områden i Natura 2000 som inte är skyddade i form av naturreservat och nationalparker utgörs främst av stora vattendrag, fjäll och myrmarker. Större delen av den skyddade arealen finns i höglänt terräng i den västra delen av länet.

– Basinventeringen går i första hand ut på att kartlägga förekomsten och utbredningen av olika naturtyper och vissa utvalda arter i våra skyddade områden, säger Tina Nilsson, projektledare för basinventeringen vid länsstyrelsen i Norrbottens län.

Vid kartläggningen av naturtyper används kartor, uppgifter från tidigare inventeringar och flygbilder. Flygbildstolkningen utförs huvudsakligen av Lantmäteriet. En del områden besöks på plats för att kontrollera om naturtyperna är rätt bedömda. Dessutom inventeras bland annat hur mycket död ved som finns i skogarna samt arter som är typiska för olika slags naturtyper.

- Vi kommer att få mycket ny kunskap om våra skyddade områden, säger Tina Nilsson, länsstyrelsen i Norrbottens län.