Brist på lövträd i skogen

Det är brist på rönn, sälg och asp i landets skogar och Norrbotten är inget undantag. Och det här hotar på sikt den biologiska mångfalden i skogen, enligt Skogstyrelsen.

På grund av för högt älgbestånd under de 30 senaste åren så finns idag knappt någon äldre skog av till exempel rönn, det menar Lars Bengtsson på Skogsstyrelsen som är naturvårdspecialist.

- Konsekvenserna av det här syns framförallt på rönnen, där de unga plantorna betats så hårt att det i princip inte sker någon ny rekrytering av rönn. Det innebär att det idag är väldigt ovanligt med äldre och grovstammiga rönnar, vilket för 30-40 år sen inte alls var ovanligt.

Lars Bengtsson på Skogsstyrelsen menar att även om älgstammen varierat regionalt efter hur hög avskjutning man har haft under åren så finns det här problemet i hela landet, även i Norrbotten.

Det är inte bara rönnen som har problem i de svenska skogarna, även när det gäller sälg och asp finns problem med att nya skott och plantor betas ner, och bristen på rönn, sälg och asp i skogen är ett framtida hot mot den biologiska mångfalden, det menar naturvårdsspecialisten Lars Bengtsson.

- Det är en mängd arter som är knutna till de grova och äldre stadierna av de här träslagen, det är framförallt vedlevande insekter men det är även lavar och svampar. För aspen rör det sig uppemot 1000 olika arter som har sin hemvist just på aspen, idag finns det relativt gott om grov asp, men det fyller inte på underifrån.

- Riksdagen har skrivit på den internationella konventionen om biologisk mångfald så vi har ett åtagande att bevara den biologiska mångfalden, och det här är på sikt ett hot på den, säger Lars Bengtsson som jobbar med naturvårdsfrågor på Skogsstyrelsen.

Pernilla Kommes, SR Norrbotten
pernilla.kommes@sr.se