Sametinget ska jobba för minoritetspråk

Regeringen har beslutat ge Sametinget i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en hemsida om de nationella minoriteterna. Ett viktigt syfte med hemsidan är att informera om den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som träder i kraft den 1 januari 2010.

Sametinget ska genomföra det nya uppdraget att ta fram en ny hemsida om de nationella minoriteterna i samråd med bland annat företrädare för de olika grupperna.

I ett första skede ska enskilda informeras om deras rättigheter och förvaltningsmyndigheter informeras om deras skyldigheter. Det innefattar också att göra befintligt informationsmaterial, handböcker och blanketter på minoritetsspråk tillgängliga.

Regeringens minoritetspolitiska reform innebär bland annat att rätten att få använda finska och samiska i kontakter med myndigheter utvidgas till ett antal nya kommuner i landet.