Skola kritiseras på tre punkter

Nya läroverket i Luleå har brister som måste åtgärdas omedelbart. Det framkommer i en rapport från Skolinspektionen. På tre punkter möter skolan kritik. Bland annat genomförs undervisningen i de samhälls- och naturorienterande ämnena på ett sådant sätt att lärarna inte har rätt att sätta sammanfattande betyg. Nya läroverket har inte heller någon plan mot kränkande behandling.

I Skolverkets inspektionsrapport kan man också läsa att skolan idag har 400 elever från förskoleklass och till årskurs nio.

Skolan behöver även säkerställa att de utvecklingssamtal som benämns ämnessamtal motsvarar utvecklingssamtal samt säkerställa att elevernas individuella utvecklingsplaner upprättas vid ett utvecklingssamtal varje termin. Även elevers behov av särskilt stöd behöver utredas, liksom att målbeskrivningarna i de åtgärdsprogram som upprättas behöver förbättras.