Gruvplan för Pajala klar

Nu går Pajala ytterligare ett steg mot att bli en gruvkommun.

En programplan har upprättats som är första steget i detaljplaneprocessen. Där framgår att olika naturintressen som våtmyrar och rennäringen kommer att påverkas av den planerade gruvbrytningen.

– Det finns skyddsvärda myrområden där som är klassade som våtmarksklass ett och vi har rennäringens intressen i området och de påverkas helt klart av det här, säger Carl-Johan Riblom plan- och miljöchef vid Pajala kommun.

Vad gör ni åt det?

– I miljöprövningen som sker nu, där tas de här sakerna upp. Det kommer inte upp så mycket i detaljplanearbetet utan det blir på en annan nivå, säger han.

Riksintressanta myrområden och rennäringen påverkas. Den 13 augusti ska samråd hållas och de olika intressenterna i bland annat byarna Stora Sahavaara, Kaunisvaara och Aareavaara ska få säga sitt. Men de kommande arbetstillfällena i en bygd med hög arbetslöshet har stor betydelse.

– Det är jobben naturligtvis, det är det som det handlar om och bygdens överlevnad står faktiskt lite på spel får man väl säga, både Pajala kommun och till viss del grannkommunerna. Jag tror att det är den gängse uppfattningen att här får man låta andra intressen stryka lite på foten, för att det här väger så pass tungt, menar han.

Programplanen, dokumentet som är början på detaljplaneprocessen som ska mynna ut i en detaljplan och en ny översiktsplan talar bland annat om behovet av ny infrastruktur, nya bostäder när bolaget Northland öppnar järnmalmgruvan. I dagsläget vet ingen vem som ska stå för dessa kostnader.

– Kommunen har inga pengar idag. Pajala är som alla andra småkommuner och har väldigt dålig ekonomi. Det här handlar i mångt och mycket om politik på en högre nivå hur man ska lösa de här frågorna. Men vi kan även hoppas på att det finns en del privata intressen i det här som kan hjälpa till, säger Carl-Johan Riblom.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se