Skjutfält blir energiskog

Gamla nedlagda skjutfält kan bli områden för vindkraft och energiskog. Det är tanken i ett unikt projekt som nu pågår.

På försvarets gamla skjutfält finns oexploderad ammuniation som kan vara farlig om marken ska användas till annat. Olika typer av ammunition, från 20 mm upp till bomber på 500 kg, ligger både i ytskiktet och ner till flera meters djup och det är svårt och dyrt att rensa bort. Men nu kan markerna ändå komma till nytta.

– Vår tanke är att man ska kunna hitta ett annat samhällsändamål, och då har vi tittat på förnyelsebar energi på de marker där vi bedömer att det inte går att ta bort all oexploderad ammunition, säger Stefan Magnusson, markdirektör på Fortifikationsverket.

Ett 60-tal före detta övnings- och skjutfält på sammanlagt 30 000 hektar över hela Sverige är planerade att avvecklas. På en stor del av markerna finns oexploderad ammunition.

– När det gäller vindenergi så begränsar man då området där man måste göra rent från oexploderad ammunition. Därför kan det vara en bra väg att gå.

En annan tänkbar användning av marken är att plantera energiskog. På Grytans skjutfält i Östersund planteras nu i sommar på prov hybridasp och andra snabbväxande trädslag inom ett litet område. Beredning av marken krävs inte som i traditionellt skogsbruk. Plantering görs en gång, sedan sker en naturlig föryngring med rot- och stubbskott. Avverkningen sker under vinterhalvåret när tjälen gör marken säker.

Pilotprojekten med vindmätningar och planteringar för bioenergi på ett stort gammalt skjutfält Östersund ska utvärderas i slutet av året och går det bra kan modeller därifrån användas på fler områden i Sverige.

– Vi diskuterar med företrädare från industrin om att försöka genomföra pilotprojekt för den här typen av aktiviteter, säger Stefan Magnusson.

André Pettersson, SR Norrbotten
andre.pettersson@sr.se