Miljökämpe kritiserar SSAB utsläpp

Vattnet som läckte ut från processtanken vid SSAB:s koksverk i Luleå under annandag jul, innehöll förutom ammoniak även halter av de giftiga ämnena fenol och bensen. Björn Gillberg, som är miljökämpe och chef vid miljöcentrum i Sunne, säger att man inte ska tolerera olyckor där industrin gör sådana här utsläpp.
- Den här typen av utsläpp orsakar på sin höjd akut fiskdöd i närheten av utsläppet och tack vare utspädning och nedbrytning blir det inte några långsiktiga följder, säger Björn Gillberg. Enligt honom är det stora problemet alla ständiga utsläpp från industrin, kommunala reningsverk och annat som leder till en ökad halt av kvicksilver, dioxiner och andra tunga metaller i ekosystemet. Onödiga utsläpp - Det betyder inte att man kan tolerera den här typen av olyckor. Industrin måste skärpa till sig. I vissa fall är de ansvariga medvetna om att man kommer att få ett utsläpp, men man investerar inte i de skyddsåtgärder man borde. Istället chansar man, säger Björn Gillberg. Hur det var i fallet med utsläppet från SSABs koksverk under annandag jul vet inte Björn Gillberg, men han menar att det generellt sett sker många onödiga utsläpp som skulle kunna undvikas. - Det handlar om en kostnadsfråga, säger Björn Gillberg. Han tycker också att tillsynsmyndigheterna generellt i hela landet är alldeles för tandlösa när det handlar om att förebygga olyckor, rutinutsläpp och liknande. - Då menar jag att de gör alltför få tillsynsbesök och inspektioner på olika företag, säger Björn Gillberg. Bristande resurser - Det handlar om att de personella resurserna är för små för att en effektiv tillsynsverksamhet ska kunna bedrivas. Dessutom är de alldeles för försiktiga med att använda lagstiftningen, miljöbalken, i förebyggande syfte i samband med tillsynsverksamhet, anser Björn Gillberg. Enligt länsstyrelsen i Norrbotten läckte vattnet även ut i inre Hersöfjärden.
Astrid Nilsson, SR Norrbotten