Norrbotten

Hur påverkas barnen?

1:28 min

För att veta hur barnen i Norrbotten påverkas av miljön har länsstyrelsen tillsammans med kommunerna i länet låtit göra en utökad miljöhälsoenkät.

Vart fjärde år genomför Socialstyrelsen med hjälp av Statistiska centralbyrån och Karolinska institutet en miljöhälsoenkät i Sverige. Var annan gång är inriktningen barn och varannan gång vuxna.

Det är första gången som myndigheterna i Norrbotten tar reda på hur barn påverkas av miljöfaktorer som buller, strålning och föroreningar i luft, mat och dricksvatten.

3 000 enkäter har skickats ut till hushåll i samtliga kommuner i länet. Hittills har bara cirka 50 procent svarat och Staffan Åsén efterlyser därför fler enkätsvar.

– Det är ju ett tillfälle att bidra med kunskap för att samhället sedan på olika sätt kan planera för insatser för barns hälsa och miljön, säger han.

Barn är mer känsliga än vuxna och miljön påverkar deras utveckling. Till exempel beräknas luftföroreningar ge upphov till att ca 600 svenska ungdomar per årskull växer upp med försämrad lungfunktion.

Det är väl känt att partiklar i luften ger upphov både till att barn utvecklar astma i större utsträckning och att besvären hos dem som redan är astmatiker blir värre.

Resultatet av den nationella undersökningen bearbetas av Karolinska Institutet och SCB, och publiceras av Socialstyrelsen i deras Miljöhälsorapport 2013.