Norrbotten

Få väljer vårdcentral

1:30 min

En betydande del av Norrbottens befolkning känner inte till alternativen av vårdcentraler. Det säger Norrbottens läns landstings revisorer i en rapport. De har utvärderat läget två år efter att det fria vårdvalet, LOV, infördes i primärvården.

Revisorerna vill att landstingets vårdcentraler ska ges mer frihet att sköta sina affärer för att smidigare kunna möta patienternas behov och konkurrera.

Norrbottens landstings revisorer har granskat vad som har hänt sedan LOV, lagen om valfrihet i primärvården infördes 2010.

Nu konstaterar de att:
"En betydande del av befolkningen känner inte till möjligheten att de inom ramen för LOV kan/har kunnat fritt välja vårdcentral."

Revisorerna anser att landstingsstyrelsen bör göra ytterligare informationsinsatser för att stimulera befolkningen till att i större omfattning göra aktiva val av vårdgivare.

" Vi konstaterar att befolkningen inte för närvarande har tillgång till information om kvaliteten avseende vårdgivarnas verksamhet, vilket är ett viktigt underlag för deras bedömning och val av vårdgivare".

"När det gäller landstingets vårdcentralers möjlighet att konkurrera med de privata vårdgivarna tillfaller det landstingsstyrelsen att överväga i vilken utsträckning vårdcentralerna kan få en större självständighet för ökade möjligheter att konkurrera och lokalt säkra sin ställning som vårdgivare."

Granskningen har uteslutande omfattat landstingets beställarsektion och division primärvård. Synpunkter på införandeprocessen har även inhämtats från privata vårdleverantörer.