Befarar trafikolyckor vid timmertransporter

Skogsnäringen i norra Sverige överväger att begära dispens på trafiksäkerhetsområdet för att kunna köra stormskadat virke söderifrån.

Norr och dess VD Ivan Larsson protesterar och menar att det riskerar att medföra trafikolyckor.

Skogsnäringen i södra Sverige har redan fått tillstånd av Vägverket att timmerbilar inte ska behöva följa reglerna för kör- och vilotider, men det gäller bara i det stormdrabbade området.

Nu överväger skogsnäringen i norra Sverige att begära samma dispens häruppe, eftersom skadad skog väntas köras till industrin här under våren.

Gustav Edlund, logistikansvarig på Sveaskog i Piteå säger att den dispens, som skulle komma ifråga bara gäller mindre förändringar av trafiksäkerhetsreglerna och det skulle inte medföra sämre trafiksäkerhet. Dessutom skulle dispensen gälla under en begränsad tid, säger han.

Men Ivan Larsson på Åkeriföreningen Norr vill i stället för dispens ha bättre transportlösningar genom bättre flöden och genom att skapa bra förutsättningar på lastnings- och lossningsplatserna.