Gränsälvskommissionen förlorar beslutanderätten

Den svensk-finska gränsälvskommissionen förlorar beslutanderätten i vatten- och fiskefrågor. Den tas i stället över av nationella myndigheter och domstolar föreslår regeringen.

Regeringen kommer med förslaget i en lagrådsremiss, resultatet av en ny gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland som ersätter ett gammalt avtal från 1971.

Överenskommelsen är inriktad på att förebygga översvämningar och miljöolyckor och öka samarbetet mellan de båda länderna i miljöfrågor och i vatten- och fiskefrågor. Uppgörelsen innehåller nya regler om hur man ska bedöma verksamheter som berör båda länderna.

Grundtanken är att alla medborgare ska ha lika möjligheter att bevaka sina rättigheter, oavsett på vilken sida av gränsen man bor. Ingen gränsöverskridande verksamhet ska kunna starta förrän prövningen är avslutad i det andra landet.

Riktigt stora vattenprojekt, som nya vattenkraftverk, måste föregås av överläggningar på regeringsnivå. Den nya kommissionen blir ett organ för information och rådgivning och beräknas vara i funktion vid årsskiftet.