Fler elever förlorar sitt studiebidrag

Under förra läsåret fick 241 elever i Norrbotten sitt studiebidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro. Det är en ökning med 13 procent jämfört med föregående läsår. Totalt sett så fick närmare 10 000 gymnasieelever i hela landet sitt studiebidrag indraget minst en månad förra läsåret. En orsak till ökningen tros vara Skolverkets skärpta krav och skolornas förbättrade frånvaroredovisning.

Gymnasieeleverna har rätt till studiehjälp tio månader om året. Från den 1 juli 2006 får de ett bidrag på 1 050 kronor per månad, men om om de har en olovlig frånvaro på över 20 procent så kan de förlora sitt bidrag.

Tidigare slaravade många skolor med frånvarorapporteringen till centrala studiestödsnämnden, men efter skärpta krav från Skolverket har det skett en förbättring, vilket nu också visar sig i antalet indragna studiebidrag.

Skärpningen märks inte minst i Västernorrland där antalet indragna bidrag mer än fördubblades. Enligt Peter Niemi som är ansvarig för CSN i Kiruna märks ökningen dock främst i storstäderna.

I Norrbotten fick 241 elever sitt studiebidrag indraget under minst en månad, vilket är en ökning med 13 procent.

- Om det beror på att vi har färre elever som skolkar i Norrbotten, eller att skolorna här är sämre på att rapportera frånvaro, är svårt att säga, säger Peter Niemi.


Skärpta rutiner
Gymnasiechefen i Luleå, Monika Westman, säger att de skärpt sina rutiner. De har gjort det både för att de ser att den ökade frånvaron leder till sämre resultat i skolan, och för att de valt att se över sina rutiner och vad som gäller.

Hon säger också att hon känner igen bilden av att fler får sina bidrag indragna. Enligt henne beror den ökade frånvaron dels på att man tar allt för lätt på studierna, men också att många elever lever ett alltför stressigt liv.

- Man vill vara med om och göra väldigt mycket, och har då kanske svårt att planera sitt liv, säger Monika Westman.

Enligt Monika Westman är all frånvaro förutom sjukdom ogiltig frånvaro. Av princip säger man till exempel nej till semesterresor med familjen, om de ska äga rum under studieåret. I möjligaste mån ser man också helst att elevernas familjer planerar in familjehögtider under helgerna.

De många idrottsungdomarna som finns i kommunen, i alla elitlagen inom basket, hockey och cheerleading som också har en hel del frånvaro på grund av tävlingar och andra resor utgör dock inget problem.

- Oftast är det faktiskt intede eleverna som vi har problem med. De elever som idrottar mycket har oftast lättare att klara det här med frånvaron, säger Monika Westman.

Carin Sjöblom, SR Norrbotten

E-post: carin.sjoblom@sr.se