Bättre trafiksäkerhet för länets elever

Trafiksäkerheten för länets skolelever på väg till och från skolan ska förbättras. X-trafik har fått i uppdrag att genomföra en gemensam trafiksäkerhetspolicy bland länets kommuner.
Trafiksäkerhetspolicyn ska bygga på den modell som finns i Söderhamn. Där genomförs årliga kontroller av de vägar där skolskjutstrafiken kör - alla farligheter längs vägarna noteras och åtgärdas. Medverkar vid besiktningar gör bland andra Vägverket, kommunen, polisen, skolan och NTF Gävleborg.